Norge håper å få gjennomslag for et slikt forbud under Nordsjøkonferansen som arrangeres i Bergen i mars. Her møtes miljøvernministrene fra de åtte Nordsjølandene for å vedta politiske erklæringer om beskyttelse av havmiljøet.

Forslaget om å forby genmodifisert fisk ligger i deklarasjonsutkastet som skal behandles av embetsmenn fra de åtte deltakerlandene under et møte i Oslo kommende onsdag.

Genetisk forurensning

— Vi vil ha forbud mot all bruk av slik fisk, unntatt i sikre landbaserte anlegg. Det gjør vi av hensyn til føre-var-prinsippet. Spredning av genmodifisert fisk og fremmede arter øker faren for genetisk forurensning og ødeleggelse av økosystemer i det marine miljø, sier Brende til BT.

Et kanadisk oppdrettsselskap har fått tillatelse til å markedsføre og selge genmodifisert laks på det amerikanske markedet. Dette bekymrer norske miljømyndigheter, både fordi det trolig er begynnelsen på en uønsket utvikling, og fordi de nye artene kan havne i fremmede farvann.

— For den atlantiske laksen vil genmodifiserte artsfrender på rømmen kunne bli helt ødeleggende. Det er fare for at den kan krysse med ville stammer. Dessuten vil genlaks som vokser 6-8 ganger raskere, fort kunne utkonkurrere den sårbare villaksen, sier rådgiver Helge Lorentzen i Miljøverndepartementet.

Bare på land

Han mener likevel forslaget om bare å tillate genmodifisert oppdrettsfisk på isolerte, landbaserte anlegg gir god nok beskyttelse mot spredning til havet.

I Miljøverndepartementet har man godt håp om at Sverige, Danmark og trolig også Tyskland og Nederland vil gi sin støtte til det norske forslaget. Det er uvisst hvordan de andre medlemslandene i Nordsjøsamarbeidet stiller seg, det vil si Storbritannia, Frankrike, Belgia og Sveits. Disse landene regnes som mindre restriktive i spørsmål om genmanipulering av organismer. Forslaget om å tillate oppdrett av genmanipulert fisk i landbaserte anlegg er et ledd i strategien som skal sikre at Nordsjølandene kommer frem til enighet på konferansen i Bergen.

I Norge har det hittil vært liten interesse for å satse på genmanipulert oppdrettsfisk. - Oppdrettsnæringen ser seg ikke tjent med det av hensyn til markedet for slike produkter, mens myndighetene stiller seg skeptisk av hensyn til miljøet, sier rådgiver Helge Lorentzen.

Dumpingplass

Den aller første stortingsmeldingen om havmiljøet vil også foreligge forut for konferansen i Bergen. - Dette er et pionerarbeid der konflikten mellom hensyn til fisk og miljø på den ene siden, og oljevirksomheten på den andre, vil bli gjennomgått inngående og danne grunnlag for en skikkelig forvaltning av havmiljøet, sier Brende.

Nordsjøen har gjennom årtier vært dumpingplass for miljøgifter fra oljeindustrien, skipsfarten, landbruket og kjemiske industriutslipp. Trusselen om ugjenkallelige ødeleggelser på økosystemer i havområdet var foranledningen til den første Nordsjøkonferansen i Bremen i 1984. I de senere år har overfiske og bekymringen over forvaltningen av fiskeriressursene også blitt en del av Nordsjøkonferansens agenda.

— Nordsjøkonferansen gjør ingen juridisk bindende vedtak for medlemslandene, men er likevel det politiske lokomotivet for arbeidet med konvensjoner som skal beskytte havmiljøet i Nordsjøen. Et av hovedformålene er å finne politiske løsninger på dagsaktuelle tema og hendelser, sier avdelingsdirektør Per Schive i Miljøverndepartementet, som også er Nordsjøkonferansens formann.

Vindmølleparker i marine områder, arealbruk i kystsonen og til havs og utslipp av kjemiske stoffer fra oljeinstallasjoner er noen av de andre temaene ministrene skal diskutere i Bergen.