— Mange uføretrygdede ønsker å arbeide framfor å motta trygd. Hensikten med kampanjen er å bidra til at flere kan gjøre det, til beste for seg selv, arbeidsgiver, samfunnet og også politikerne som er bekymret over utviklingen, sier avdelingsleder Ola Heen Strømmen til NTB.

Rikstrygdeverket bruker 28 millioner kroner på kampanjen, mens hver uføretrygdet i gjennomsnitt koster 1,5 millioner kroner. Dermed går prosjektet i balanse dersom 20 trygdede vender tilbake til arbeidslivet. I tillegg kommer høyere lønn, skatteinntekter, lavere legeutgifter og et mer positivt liv for den tidligere trygdede, mener Heen Strømmen.

Etter én uke gir enkelte kommuner allerede positive tilbakemeldinger til uføretrygdede som regnes som aktuelle for å komme tilbake i arbeid. I første omgang er det uføretrygdede mellom 18 og 50 år som skal vies interesse.

Av 8400 innbyggere i Hurum kommune i Buskerud, tilhører 137 denne gruppen. Etter gjennomgang fra trygdekontoret er 32 plukket ut til videre oppfølging. Over sommeren vil disse bli innkalt til samtale, lege, arbeidskontor og potensielle arbeidsgivere skal kontaktes.

Dersom trygdekontoret kommer til at en uføretrygdet kan forsøke seg i arbeidslivet, er det ikke spørsmål om frivillighet. Men den uføretrygdede beholder sine rettigheter til trygd i tre år. Trygdekontoret vil også bidra til å finne fleksible løsninger og kunne finansiere utgifter for å tilrettelegge arbeidsplassene. (NTB)