Helse— og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen sier til BT at han vurderer å foreslå lavere tak på fastlegenes pasientlister.

I dag er taket på 2500 pasienter per fastlege. Antallet pasienter varierer veldig, men gjennomsnittstallet er 1100 per fastlege.

I fremtiden kan fastlegene regne med at de får tildelt færre pasienter hver.

Vil ha flere fastleger

Hanssen varsler en styrking av fastlegetjenesten slik at det blir flere leger å fordele pasientene på. Dermed skal legenes arbeidstid frigjøres, slik at den blir mer likt fordelt mellom pasientbehandling og allmennyttig legearbeid.

Et pålegg om at alle fastleger skal bruke en bestemt andel av arbeidstiden sin til allmennyttig legearbeid, kan være på trappene.

Årlig utdannes det 600 nye leger i Norge og 350 norske leger i utlandet. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil ha behov for 2000 flere leger i årene som kommer.

Helseministeren presiserer at både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil trenge flere leger, men at hovedveksten vil komme i primærhelsetjenesten.

– Det er her vi vil sette inn støtet, fastslår Hanssen.

Byens mest populære

Fredag ettermiddag er det folksomt på venterommet hos Bergens mest populære fastlege, John Egil Davidsen. Listen hans teller cirka 2400 pasienter, og er den lengste i byen.

– Det fins ikke bedre lege for meg, sier Liv Marthinussen, som har hatt Davidsen som sin lege i 25 år.

– Hvorfor er du så populær, Davidsen?

– Jeg bryr meg ikke om å være populær, men hver dag prøver jeg å gjøre en så god jobb jeg kan, og det tror jeg folk legger merke til.

At helseminister Hanssen vil kutte i lange pasientlister, mener Davidsen er et lite gjennomtenkt forslag.

– Hanssen har ingen kompetanse til å evaluere hva som er godt legearbeid. Jeg legger meg heller ikke opp i hans kompetanse, som gjelder politikk, sier legen.

– Ministeren må gjerne hospitere her en ukes tid. Da tror jeg han kunne lært atskillig om hvilke utfordringer vi står overfor.

Fokus på forebygging

Det forebyggende helsearbeidet blir en av hovedpilarene i den nye samhandlingsreformen, som regjeringen lanserer i april. I arbeidet har helseministeren og en ekspertgruppe analysert hva som er problemene i Helse-Norge. Selv om det ennå er en stund til alle detaljene er på plass, er arbeidsgruppen nå i gang med selve reformsnekringen som skal munne ut i konkrete tiltak.

– Legene må komme ut og drive aktivt helsearbeid på steder der folk er, også før de blir pasienter. Det betyr at legetjenesten på skoler, sykehjem og i fengsler skal styrkes, sier Hanssen.

Han bekrefter at han er villig til å sette i verk tiltak som i større grad pålegger legene å bruke en andel av arbeidstiden på forebyggende helsearbeid.

– Det kan for eksempel bety at en fastlege kan bli pålagt å jobbe to av fem dager på sykehjem. Flere pasienter skal få de tjenestene de trenger, sier Hanssen.

Mye å administrere

Fastlege Davidsen frykter at Hanssens forslag kan komme til å gå på bekostning av pasientene.

– Blir det legges opp til at en fastlege skal bruke to-tre av ukens arbeidsdager på sykehjem, er det lett å forstå at det må gå ut over servicen som den enkelte pasient har rett til å forlange – for eksempel når det gjelder tilgjengelighet og ventetid.

Davidsen, som har vært lege i 30 år, sier at det aldri har vært så mange oppgaver knyttet til hver pasient som i dag. Han er slett ikke fremmed for en byttehandel med Hanssen.

– Vi må bruke stadig mer tid på administrasjon, og får mindre og mindre tid til pasientrettet arbeid. Hvis Hanssen kan frigjøre meg fra kvelende administrasjonsarbeid, kan jeg gjerne jobbe en dag i uken i skolen!

LANG LISTE: Liv Marthinussen vil ikke gå til noen annen lege, selv om John Egil Davidsens pasientliste teller cirka 2400 personer. Legen er skeptisk til helseministerens ønske om å kutte lange pasientlister. – Pasientene kommer hit fordi det er her de ønsker å være, og ventetiden er ikke lenger enn på andre legekontor med langt kortere pasientlister, sier Davidsen.
Paul S. Amundsen