I sitt hovedforedrag om Indremisjonen i et nytt årtusen, sa generalsekretær Karl Johan Hallaråker at det vil bli behov for utradisjonelle ny-brottsarbeidere i tillegg til dagens bedehuspredikanter. Evangelister og bibellærere som forkynner via Internett, og egne idrettsledere kan bli blant slike.

På tvers av religioner

Indremisjonsgeneralen tok ellers til orde for økt engasjement i verdispørsmål. Blant annet kan det være aktuelt å samarbeide på tvers av religionsgrenser om verdispørsmål som religionsfrihet, menneskeverd, familie— og samlivsspørsmål, foreldrerett og verdibasert oppdragelse.

Fornyelse og omstilling

I det timelange foredraget la Hallaråker ellers opp hovedlinjer for indremisjonsarbeidet på Vestlandet i tiden fremover. Vilje til troskap mot Bibelen og evne til fornyelse og omstilling skal prege all aktivitet. Samtidig utfordret han bedehusfolket til å etablere seg i egne forsamlinger der man også har både nattverd og dåp. - Særlig håper jeg at Bergen og andre aktuelle byer og tettsteder snart utvikler forsamlings-menigheter med full nådemiddeltjeneste og alt arbeid som hører med, sa han til.

Statskirken består

Hallaråker fremholdt at han ser på Den norske kirke som en folkeordning og ikke som en kirke i bibelsk forstand. Likevel fant han ingen grunn til å råde kirke- frustrerte indremisjonsfolk til å melde seg ut av kirken. - Spådommene om at Statskirkens dager er talte, bygger trolig på litt mer ønsketenkning enn reelt profetisk innsyn. Saken er den at det må to stortingsperioder for å fatte politiske vedtak, og det med stort flertall. Vi trenger ikke å engasjere oss så altfor mye i dette. Vi skal helst bruke tiden på å bygge egne forsamlinger og eget arbeid innenfor denne kirkerammen, sa han.