Derfor har hun og de øvrige fire i den arbeidsgruppe som har sett på SEFOs etterforskning, enstemmig kommet fram til at det bør opprettes et eget klage— og tilsynsorgan til behandling og oppfølging av klager på kritikkverdige, men ikke straffbare handlinger fra politiets side.

Gruppen foreslår også at statsadvokatenes påtalekompetanse blir overført til SEFO. Dette er et standpunkt som vil få motbør fra Politiets Fellesforbund, som er redd for svekket rettsstatus for politifolk.

Grov uforstand

Gruppen, som består av jurister med ulik bakgrunn, har vurdert 463 saker fra årene 1996, 1998 og 1999. 75 prosent av sakene dreier seg om grov uforstand i tjenesten eller ulovlig maktutøvelse. Vel 55 prosent av de anmeldte sakene er blitt etterforsket, og det mener juristgruppen er et helt greit nivå. Oslo politidistrikt har vel en tredjedel av sakene.

-Vi fant at SEFOs etterforskning i det store og det hele er utmerket, men det er rom for utbedringer, sa lagmann Anne Lise Rønneberg da gruppen torsdag overleverte sin rapport til justisminister Odd Einar Dørum (V).

Høy terskel

Arbeidsgruppen har konstatert at det i SEFO har vært en høy terskel for å konstatere straffbarhet i et forhold, og at sakene generelt har vært vanskelig å etterforske, blant annet på grunnlag av det Rønneberg kaller misforstått kollegialitet. Dessuten har gruppen fått inntrykk av at politiet har tatt på alvor sin rett til å utøve makt.

At mange SEFO-saker har vært rene personalsaker, har vært med på å øke andelen henleggelser.

En viktig del av gruppens arbeid har vært spørsmålet om publikums tillit er tilfredsstillende ivaretatt. For å bøte på den mistillit som er i befolkningen til dette, blir det ønsket at fornærmede blir innkalt til avhør i alle saker som anmeldes til SEFO, at det må bli enklere for publikum å henvende seg til dette organ på lokalplanet, og at deres innstilling blir offentliggjort etter påtalevedtak.

Gruppen går også inn for å styrke SEFO-medlemmenes kompetanse når det gjelder praktisk etterforskning, at saksbehandlingen må bli enklere, og at det blir innført en karantene på fem år for SEFO-medlemmer med bakgrunn i politiet.

SEFO-påtale

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund sier til NTB at det synes som om arbeidsgruppen har fulgt denne organisasjonens utspill når det gjelder klagebehandling, tilgjengelighet og arbeidsvilkår. Før han har fått fordypet seg i rapporten, er hans umiddelbare reaksjon at overføring av påtalekompetanse fra statsadvokat til SEFO, ikke er en riktig vei å gå.

-Det er ingen grunn til å fravike prinsippet om at også politifolk har et rettsvern. Dette rettsvern vil bli svekket dersom kompetansen ikke i fortsettelsen skal ligge hos statsadvokaten. Gruppens leder har jo sagt at det aldri har vært et problem at påtalekompetansen ligger hos statsadvokaten. Hvorfor er det da kommet opp som tema for arbeidsgruppen, spør Johannessen.

Han mener også at det bør diskuteres om det i politiet skal innføres en slags internavdeling der profesjonelle etterforskere har som eneste oppgave å etterforske klager på profesjonelle politifolk - blant annet i korrupsjonssaker. SEFO har ikke denne kompetanse i dag, mener Johannessen.