EINAR OLSEN, NTB Oslo

Det var sentralbanksjef Svein Gjedrems oppskrift for å løse de økonomiske problemer som eldrebølgen vil skape de neste tiår. I sin årstale til Norges Banks representantskap torsdag kveld sa han at det offentlige må definere sine kjerneoppgaver klarere, både innen helse og omsorg og på de andre områdene. — Det er behov for å avgrense hva det offentlige skal finansiere over skattseddelen, sa Gjedrem.

Setter grenser Hensynet til næringslivet og tilgangen på arbeidskraft setter grenser for hvor raskt offentlig sektor kan vokse. Samtidig øker etterspørselen etter helse og omsorgsytelser raskere enn inntektene fra skatter og avgifter. Slik offentlige tjenester nå er organisert og priset vil det hvert år bli stadig vanskeligere for stat og kommune å møte behovene. - Å finne en løsning på disse forhold vil trolig være den største utfordring i den økonomiske politikken fremover, sa sentralbanksjefen. Gjedrem understreket at offentlige ytelser kan være viktige for å sikre likeverd og trygghet. Den offentlige sektor er imidlertid så stor at den påvirker hele økonomien. - Det betyr at det er nødvendig å sette krav til effektivitet og omstillingsevne også i offentlig sektor, sa sentralbanksjefen.

Stor økning Han opplyste at det er hele 240.000 flere ansatte innenfor helse, omsorg og utdanning enn det var i 1980. I helse og omsorg er tallet mer enn fordoblet i denne perioden. I alt arbeider det flere i denne sektoren enn i hele norsk industri til sammen. Likevel får vi daglige meldinger om personellmangel på sykehusene, i eldreomsorgen og på skolene. Myndighetene varsler stadig økte bevilgninger og personell importeres fra andre land. - Hvordan kan dette henge sammen, spurte sentralbanksjefen. Gjedrem holdt på mange områder et oppgjør med tidligere tiders finans- og pengepolitikk samtidig som han avviste dem som hevder at Norges Bank har laget en ny fortolkning av valutaforskriften. Norges Bank kan ikke med åpne øyne bidra til å skape inflasjon eller nedgangstider med deflasjon. Det er derfor ingen konflikt mellom å rette virkemidlene i pengepolitikken mot lav og stabil inflasjon og målet om stabilitet i kronekursen, sa Gjedrem.

Samspill Han sa den viktigste forskjell mellom Norge og land som har valgt å formulere et inflasjonsmål for pengepolitikken, er å finne i samspillet mellom pengepolitikken og finanspolitikken. Dessuten skiller oljeøkonomien og kapitaleksporten gjennom Petroleumsfondet norsk økonomi fra andre europeiske lands økonomier. Gjedrem sa renten ikke er noe mål, men et virkemiddel for den økonomiske politikken. Han tonet imidlertid ned rentens betydning for kronekursen. Den betydelige rentedifferansen mellom Norge og de europeiske land påvirker etter Norges Banks beregninger kronas verdi mot euro med bare 20 øre, sa Svein Gjedrem. Gjedrem sa norsk økonomi trenger "konstruktiv uro" for å kunne utvikle seg videre. - Kapital som er bundet i ulønnsom virksomhet kan frigjøres til andre oppgaver. Konkurransen om kapitalen kan bidra til "kreativ nedleggelse", sa sentralbanksjefen, og viste til finske Nokia som et eksempel på hva han siktet til.

Advarte Samtidig advarte toppsjefen i Norges Bank mot den nye pengeøkonomien. Han sa finansielle bobler drevet av urealistisk optimisme kan bli avløst av nattsvart pessimisme og frykt. - Den såkalte nye økonomien kan være en boble. Selve begrepet "ny økonomi" ble første gang nevnt i forkant av det store børskrakket høsten 1929, sa sentralbanksjefen. Han forstod at kravet om avkastning og omstilling i næringslivet ofte kommer i konflikt med den enkelte arbeidstakers behov for stabilitet og trygghet. - Lokalsamfunn kan bli hardt rammet, men svaret er likevel ikke å si nei til omstillinger. Den beste løsning er å utvikle og utnytte kunnskap og kompetanse. Det krever stor omstillingsevne og god flyt i arbeidsmarkedet, sa Gjedrem.