Anders Behring Breivik må dømmes som utilregnelig, sa aktor Svein Holden da han la frem aktoratets påstand.

— Det er bevis som klart trekker i retning av at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk 22. juli. For vår del reiser imidlertid erklæringen og vitnemålet til Sørheim og Husby en reell tvil om at han kan ha vært psykotisk, sa Holden da han oppsummerte påtalemyndighetens syn.

— Da følger det av dagens lovverk at Breivik ikke skal idømmes straff. Vi er altså ikke overbevist eller sikre på at Breivik var utilregnelig, men vi er i tvil, sier Holden.

Han konkluderte:

— Vår påstand vil være at han overføres tvungent psykisk helsevern.

Subsidiært er det påstand om forvaring - dersom retten finner han tilregnelig.

Veide for og mot

Aktor Svein Holden har lagt frem argumenter for og mot Anders Behring Breiviks tilregnelighet da han skulle begrunne aktoratets påstand om ham. Han begynte med å trekke frem argumentene mot psykose.

Et av dem er helsetjensten på Ila, som tidlig kommer i kontakt med Breivik, og har erfaring med å observere psykotiske. De er i kontakt med ham 13 ganger før Husby og Sørheim har sin første samtale.

— De rapporterer ingen mistanke om psykotiske symptomer. Vi anser dette som et meget sterkt argument for tilregnelighet, sa Holden.

Deretter viste han til psykiater Arnhild Flikke, psykiater Randi Rosenqvist og psykologspesialist Eirik Johannessen, som alle hadde samtaler med Breivik på Ila.

— Også her står vi overfor tre fagpersoner. Fellesnevneren er ingen tegn til psykose, sa Holden.

Han trakk også frem den tvungne observasjonen av Breivik, som understreker ble utført av «svært kompetent personell som utelukkende har fokus på å avdekke psykotiske symptomer».

— Ser man disse i sammenheng, vil jeg påstå at de tegner et nokså entydig og robust bilde av Breivik som en tilregnelig gjerningsperson, sa Holden.

- Har ikke veket en tomme

Deretter gikk han inn på erklæringen til Husby og Sørheim, og kritikken mot denne. Han trakk blant annet frem de sakkyndiges inntrykk av at Breivik vet hva andre tenker, at han har uklar identitetsopplevelse og at han bruker neologismer som lite drøftet, og åpenbare svakheter ved erklæringen.

Samtidig er aktoratet enige i at de ser en betydelig funksjonsendring hos Breivik fra 2006, som forsterkes ytterligere i 2010, og at det ikke er en vedvarende personlighetsforstyrrelse. Holden pekte blant annet på at det var vanskelig å finne holdepunkter for sistnevnte i Breiviks barndom.

Breiviks nedtoning av Knights Templar er et argument mot en vrangforestilling, han burde i så fall stått steilt på dette. Men, sa Holden:

— Vi har opplevd Breiviks respons på våre spørsmål om kjernen i det Husby og Sørheim kaller hans vrangforestilling ... da har han vært avvisende, stått steilt og ikke veket en tomme.

Holden tenker blant annet på Breiviks gjentatte «jeg vil ikke kommentere det» hver gang han ble spurt om det angivelige terrornettverket.

— Vår oppfatning er at dersom Breiviks nedtonede versjon av Knights Templar ikke finnes, men at han tror på det selv, så foreligger et en realitetsbrist. På bakgrunn av Breiviks intense forsvar, er det vanskelig å se at dette er en bevisst løgn fra hans side, sa Holden.

Han mener det at Breivik fastholder at organisasjonen finnes når han ønsker å bli sett på som tilregnelig, samtidig som påtalemyndigheten mener å ha bevist det motsatte, også peker i retning av en vrangforestilling.

— Konklusjonen er at det er bevis som klart trekker i retning av at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk 22. juli. For vårt vedkommende reiser imidlertid erklæringen og vitnemålet til Husby og Sørheim en reell tvil, sa Holden.

Advarte dommerne

Avslutningsvis åpnet Holden for at Breivik, dersom retten er uenig i påtalemyndighetens syn, må dømmes til 21 års forvaring.

Han sa at det kan tenkes at retten vurderer jussen annerledes, at dommerne mener tvilen ikke er sterk nok.

Et annet alternativ er at dommerne vurderer faktum annerledes, at Husby og Sørheims erklæring ikke er nok til å reise tvil.

— Man kan også tenke seg at dere dommere er enige med påtalemyndigheten hva angår faktum og juss, men at dere ønsker å ta initiativ til å skape ny rett, sa Holden.

Han advarte da mot «verstefallscenarioet», at Høyesterett kan forkaste tingrettens dom dersom de mener det foreligger feil lovanvendelse.

— Jeg vil advare dem som mener at denne saken er passende som en prøvesten, og mane til forsiktighet, sa Holden.

TVIL: Aktor Svein Holden mener det er for mye tvil til at Breivik kan dømmes som tilregnelig.
SCANPIX