Ein samrøystes komite vedtok i dag å stille ei rad spørsmål til Utanriksdepartementet om det som nå er blitt «Juul-saka».

Men komiteen vil også ha opplysningar om bilhald og representasjon for FN-utsending Terje Rød-Larsen.

UD har fått frist til 21. mai, det vil seie mindre enn ei veke.

Pågåande

Spørsmåla gjeld både utnemninga av Juul til ambassadør til Israel og løyvingar til Peres-senteret. Komiteen vil ha opplysningar om tilsettingsprosessen, om vilkår og kontrolltiltak som er gjennomførd i samband med løyvingane til Peres-senteret.

Komiteen vil også ha ein oversikt over dei løyvingane som har gått frå Noreg til å dekke utgifter til reise, bilhald, kontor— og administrasjon, representasjon og andre utgifter ved FN-kontoret leia av FN sin spesialutsending til Midt-Austen, Terje Rød-Larsen.

Det inneber at komiteen vil legge Rød-Larsen sin pengebruk til reiser og representasjon under lupa. Konsekvensen av at Kontrollkomiteen nå tek opp Juul-saka, er at den norske Israel-ambassadøren «blir sett under gransking» av Stortinget.

Hardt press

Det verkar til å gjere stillinga hennar som ambassadør vanskelegare, og det aukar presset mot UD for å «gjere noko» med ambassadøren.

Komiteen bed også statsråden iverksetje ei uavhengig vurdering av løyvingane til fredsarbeid og dialogprosjekt i Midt-Austen.

Komiteen vil ha ei liste over kva organisasjonar og stiftingar som har fått støtte til slikt arbeid og kva kriterie dei er valt ut på. Komiteen vil også få opplyst kva rapporteringsrutinar som er pålagt dei som har fått støtte.

Forverra situasjonen

Det er ei alminneleg oppfatning at både Juul og Rød-Larsen sjølv har medverka til å gjere eigen situasjon vanskelegare.

Det har skjedd ikkje minst gjennom det at dei begge har uttala at dei vurderte om dei skulle informere UD om prispengane dei mottok frå Peres-senteret, men at dei konkluderte med at det ikkje var naudsynt å fortelje UD om pengane.

Spørsmålet som alle nå stiller, er kva ekteparet hadde å tape på å informere UD, om det ikkje var det at dei var redd for å bli fråteke pengane?

Aukar presset

I dag skreiv tidlegare statssekretær i UD, Janne Haaland Matlary, ein artikkel i Aftenposten som forsterkar presset mot Juul og UD. Ho fortel inngåande om kulturen i UD.

Ho streka sterkt under at alle i UD er drilla på å informere om gåver og frynser dei måtte bli tildelt, ikkje minst for å unngå uheldige bindingar.

Ho viste til at også flytteplikta er eit verkemiddel for å hindre at folk gror for fast og får uheldige bindingar.

MANGE SPØRSMÅL: Norges ambassadør til Israel Mona Juul (bilete) og ektemannen Terje Rød-Larsen vert nå granska nøye av Stortingets kontrollkomité.