Langtidsproposisjonen, som foreløpig bare foreligger som et utkast og er stemplet fortrolig, legges fram 16. februar. Lekkasjene fra utkastet har imidlertid vært mange. Ifølge Dagens Næringsliv går departementet i proposisjonen inn for å skjære ned mobiliseringshæren fra dagens styrke på 90.000 mann til bare 20.000 mann. Heimevernet slipper imidlertid lettere fra det. Her er styrken bare foreslått redusert fra 83.000 til 60.000 mann.

«Med denne proposisjonens forslag til ny krigsstruktur for Hæren, vil forsvarsgrenens territorielle styrker bli redusert til et fåtall kompanier. Heimevernet kan — på tross av en viss styrkereduksjon - derfor sies å bli den bærende kraft i territorialforsvaret i framtiden», heter det ifølge avisen i utkastet til proposisjon.