Vindmølleparker, oppdrettsanlegg, bebyggelse og andre tekniske inngrep i kystsonen kan tenkes å ha negative effekter på havørnbestanden. Men det er gjort lite forskning på havørn her i landet.

Tore Wiers forteller at det er sendt søknad til forvaltningen og kraftutbyggere om penger for å kunne gjøre en studie. Den skal ta sikte på å øke kunnskapen om havørn og dens leveområder. Bak søknaden står dr. scient. Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen, cand. Scient. Magnus Johan Steinsvåg, Norsk Viltkompetanse, Tore Wiers, Naturoppdrag og dr. scient Torgeir Nygård, NINA. Lislevand vil bli prosjektansvarlig.

Meningen er å utstyre mellom fem og ti havørner med satellittsendere i kommunene Austevoll, Bømlo og Fitjar. Dette er et variert og oppstykket kystlandskap med store kontraster, ofte over små avstander. På mange steder er det nakne bergknauser og havet som dominerer. Men større områder med kystfuruskog er også en viktig del av landskapsbildet.

Nye planer for utbygging av tre større vindmølleparker innenfor studieområdet vil snart bli sendt ut til høring. En studie som dette vil gjøre det mulig å se på arealbruk før og etter slike inngrep. Det vil kunne gi en helt unik kunnskap om hvordan havørn reagerer på utbygging av nye arealer i kystområdene.