Departementet mener ikke at forbudet bør innføres nå, men på lang sikt.

Departementet skriver dette i et brev til Syklistenes Landsforening, etter å ha vurdert flere forslag om endring av trafikkreglene for syklister.

Syklistenes Landsforening har særlig vært opptatt av å endre vikepliktreglene slik at syklister på gang— og sykkelvei får forkjørsrett ved kryssing av annen vei.

Forskningsstiftelsen SINTEF leverte i 2006 en rapport med evaluering av vikepliktreglene, og foreslo forkjørsrett for syklister som kommer fra gang- og sykkelvei. SINTEF foreslo også at fortaussykling «på lang sikt» skal forbys, og at et slikt forbud «på kort sikt» kan gjelde for områder med skiltet hastighet på 40 km/t eller lavere.

– Sjenerer gående

Etter å ha vurdert alle forslagene, har Samferdselsdepartementet konkludert med at det «på det nåværende tidspunkt» ikke vil være riktig å endre verken vikepliktreglene eller reglene om sykling på fortau.

«Departementet mener, i tråd med forslaget fra SINTEF, at fortaussykling på sikt bør forbys. Erfaringene viser at syklister ikke alltid er tilstrekkelig hensynsfulle overfor gående ved sykling på fortau, og særlig i bygater med en viss gangtrafikk kan slik sykling sjenere gående», skriver Samferdselsdepartementet.

Kompliserte regler

Samtidig peker departementet på at det ifølge den offisielle ulykkesstatistikken er svært få tilfeller med personskader på grunn av kollisjoner mellom syklister og forgjengere.

«På denne bakgrunn mener departementet at det er grunn til å legge større vekt på syklisters sikkerhet og trygghetsfølelse inntil gode, funksjonelle og sikre alternative arenaer tilbys dem», heter det i brevet.

Samferdselsdepartementet mener ellers de reglene som SINTEF har foreslått, vil være så vidt kompliserte at de blir vanskelige både å etterleve og håndheve.

Enig? Uenig? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

IKKE SLIK: Sykling på fortau er ikke bra, mener departementet.
BERGENS TIDENDE
MEN SLIK: Syklistene bør holde seg til veibanen eller gang- og sykkelveier.
Bergens Tidende