Kuttet i den såkalte kystavgiften inngår ifølge Aftenbladet i regjeringens målsettinger i Soria Moria-erklæringen om å foreta en gjennomgang av gebyrer og avgifter innen sjøtransport.

I 2010 var kystavgiften på 116 millioner kroner, men regjeringen har i løpet av de to siste årene redusert avgiften med over 50 millioner kroner. Med det kommende kuttet blir reduksjonen til sammen på 83 millioner kroner på tre år.

— Dette vil hjelpe til med å få godstrafikken ut til sjøs og bort fra veiene, sier fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt (Ap).

- Et skritt i riktig retning

Jørn Prangerød, daglig leder i Maritimt Forum, mener dette er et skritt i riktig retning. Men han legger til at det må mer til hvis målsetningen som næringen og politikerne har felles skal nås.

— Av historiske årsaker er det sånn at sjøtransporten betaler mer for infrastrukturen sin enn de som bruker vei og bane. Derfor må vilkårene mellom sjø og land utlignes. Dette tiltaket bedrer konkurranseevnen noe. Men siden gapet er så stort som det er, må avgiftene nok ytterligere ned, sier Prangerød til Aftenbladet.

Like konkurransevilkår

Han legger til at det er et komplisert avgiftssystem, og at Maritimt Forum tidligere har etterlyst en egen nærskipsstrategi, der man ser på alt i sammenheng.

— Den største avgiften for de som driver sjøtransport avgiften er losavgiften. Denne håper vi fiskeri- og kystdepartementet vil se på framover, sier Prangerød.

I Soria Moria-erklæringen har regjeringen sagt at det skal foretas en samlet gjennomgang av gebyrer og avgifter innen sjøtransport, slik at sjøtransporten gis like konkurransevilkår med landtransport.

Dette ble fulgt opp i Nasjonal transportplan for 2010-2019.