Miljøverndepartementet inviterer i stedet prosessindustrien til å inngå avtaler om å gjennomføre nødvendige tiltak slik at Norge kan oppfylle sin internasjonale forpliktelse om å redusere svovelutslipp.

Hvis industrien stiller opp, vil Regjeringen foreslå for Stortinget at svovelavgiften som i dag er på 3 kroner per kilo svoveldioksid (SO2), settes til null. Ifølge departementet vil om lag 30 store industribedrifter nyte godt av en slik avgiftsreduksjon.

Utslippsreduksjonene vil bli regulert gjennom utslippstillatelser etter forurensningsloven. Miljøverndepartementet vil imidlertid legge til rette slik at flere bedrifter skal kunne samarbeide om å overholde utslippstillatelsene. Dette kan for eksempel skje ved at et konsern, en bransje eller bedrifter innenfor et geografisk område får et felles utslippstak. Forutsetningen er at lokale miljøhensyn ivaretas.

Gjennom Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de årlig utslippene av SO2 til 22.000 tonn innen 2010, det vil si en reduksjon på 7.000 tonn i forhold til 1999. En tiltaksanalyse fra Statens forurensningstilsyn viser at de billigste tiltakene for å overholde forpliktelsen er i prosessindustrien. Disse tiltakene krever investeringer på om lag 600 millioner kroner, ifølge departementet.