Den siste virkedagen i det gamle året kom Høyesteretts kjæremålsutvalg til at Borgarting lagmannsretts avgjørelse «bygger på en generell lovtolkning som ikke er beheftet med feil». Dermed blir lagmannsrettens beslutning om å tillate rettslige avhør av 14 vitner i Tyskland, stående. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier til NTB at avhørene vil starte etter planen, allerede førstkommende mandag. En tysk dommer vil lede avhørene, som foregår på tysk. Det vil imidlertid være en tolk til stede, slik at Qvigstad og andre norsktalende kan følge med under avhørene.

Stein Viksveens forsvarer, Atle Helljesen, frykter at de rettslige avhørene i Tyskland vil føre til at hans klient blir «dømt» i mediene.

«Samtidig vil påtalemyndigheten ved de rettslige avhør oppnå å kunne føre sine vitner for åpen rett i noe som vil kunne bli en «prøverettssak». Det er en nærliggende fare for at dette vil kunne medføre en «domfelles i mediene», hevdet Helljesen i sitt kjæremål til Høyesterett.

Påtalemyndigheten sier at de vil gjennomføre de rettslige avhørene for å avgjøre om det skal tas ut tiltale mot Viksveen. Han er siktet for å ha spionert til fordel for den tidligere østtyske etterretningstjenesten Stasi fra 1962 til 1989.

NTB