— Vi er opptekne av å setja eit nytt jernbanesystem inn i ein nasjonal samanheng, med vekt på miljø, klima og konkurransebiletet i samferdsla, seier viseadministrerande direktør Rolf Roverud, som er sjef for persontogtrafikken i NSB.

Han opplyser at NSB ikkje har teke stilling til val av liner.

— Vi har ikkje fått høve til å studera rapporten frå fase 1 i utgreiingsarbeidet, og treng tid til å vurdera innhaldet. Også andre bør få tid til å tenka seg om før ein går vidare med fase 2, der utvalde liner skal vurderast nøyare, seier han.

Grønt lys

Hjå oppdragsgjevaren, Jernbaneverket, er ein derimot ikkje innstilt på å gi stoppsignal halvvegs i utgreiingsarbeidet.

— Vi vil nødig nekta tyskarane å bruka linene mot Trondheim og Gøteborg som døme i sitt vidare arbeid, seier utgreiingsdirektør Anita Skauge.

Ho understrekar at oppdraget er å greia ut om høgfartsbaner har noko for seg i Noreg, ut frå terreng og folkesetnad.

Enno er det lenge til avgjerd om høgfartsbane skal byggast, og i kva rekkefylje dei ulike strekningane skal prioriterast. Den dagen vil det ikkje vera avgjerande kva trasear som er brukt som døme i utgreiingsarbeidet, resonnerer Skauge.

— Korleis taklar de stortingsvedtaket om at høgfartsringen skal utgreiast?

— Det spørsmålet arbeider vi med. Vi vurderer om tyskarane skal få eit tilleggsoppdrag, eller om vi skal setta i gang ei separat utgreiing.

— Kva med Haukelibanen? Den har ikkje eit stortingsvedtak bak seg.

— Det stemmer. Men eg vil tru at tyskarane har fått med seg dette prosjektet også. Dessutan er det høve for alle å koma med innspel fram til 1. desember, seier Skauge.

Uroleg

Haukelibanen manglar offisielt stempel, men er utgreidd i detalj av Jörg Westermann, ein tysk ingeniør som har vore busett her i landet i årevis. Då hans landsmenn frå Stuttgart, München, Berlin og Dresden presenterte første fase i utgreiinga si onsdag, plukka han den sund, bit for bit.

— De har overført tyske tilhøve til Noreg, og lykkast dårleg, tordna han.

Han meiner utgreiarane overvurderer kostnadene med tunnelar her i landet og undervurderer jernbanebygging i ope lende. Der må det ofte store masseutskiftingar til for å få stabil grunn under jernbanehjul i stor fart. Harry Dobeschinsky frå VWI (Verkehrswissenschaftliches Institut Stuttgart) parerte mellom anna med at tryggleiksomsyn kan krevja doble tunnelar, i tilfelle redningsaksjon.

Westermann er tydeleg på at mykje av premissane vert lagt når utgreiinga no går over i andre fase.

Også Øyvind Halleraker, som frontar den konkurrerande Høgfartsringen for Sør-Noreg, er redd for at toget går no.

— Skal utgreiingane i vinter konsentrerast om linene til Trondheim og Halden/Gøteborg, kan det bli håplaust å få andre prosjekt ferdige til Transportplanen for neste periode, seier Halleraker.