Dette blir bekreftet i stortingsmeldingen som nylig ble lagt med forslag til ny finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten.

Et utvalg har foreslått nye kriterier som kunne ha rettet opp regionale skjevheter i finansieringsordningen. Men helseministeren har bare delvis fulgt opp utvalgets forslag.

700 mill. i ekstrapott

De foreslåtte kriteriene ville i år gitt Vestlandssykehusene en ekstrapott på nesten 700 millioner kroner. Dette er like mye som Helse Vest har fått krav om å spare innen utgangen av 2004 for å komme i balanse.

Også Trøndelagssykehusene ville fått mer penger å rutte med, mens helseforetakene i Nord-Norge, Østlandet og på Sørlandet hadde tapt på nyordningen.

— Omfordelingen ble for stor, mener helseministeren og foreslår en mer moderat omfordeling.

Regjeringen ønsker at sykehusene i nord fremdeles skal få et spesielt Nord-Norge-tilskudd. Tilskuddet kan i år bli 214 millioner kroner. Det er lagt opp til at Helse Vest skal finansiere mer enn 60 prosent av dette tilskuddet.

Fem års overgang

Omleggingen skal gjennomføres med en overgangsfase på fem år slik at den kommer til å virke fullt ut i 2010.

— Jeg kan ikke se nødvendigheten av at sykehusene i Nord-Norge skal tildeles et øremerket Nord-Norge-tilskudd, sier Oddvar Kaarbøe. Han er forsker ved Program for helseøkonomi ved Universitetet i Bergen og var sekretær for utvalget som utarbeidet kriteriene som ligger til grunn for stortingsmeldingen.

— Lange reiseavstander fører ofte til at liggetiden blir lengre for pasientene. Det øker kostnadene. Men utvalget har allerede lagt inn et kriterium som kompensasjon som for geografiske forhold, forklarer Kaarbøe.

«Underlig»

Både ledelsen i Helse Vest, stortingspolitikere og lokalpolitikere har en rekke ganger påpekt at Vestlandssykehusene blir sultefôret gjennom dagens finansieringsordning.

Stortingsrepresentant Ranveig Frøiland fra Arbeiderpartiet er en av dem som har engasjert seg.

— Vi har stolt på at regjeringen retter opp skjevfordelingen. Derfor er det underlig at dette ikke blir fulgt opp i stortingsmeldingen. Noe annet vil være et løftebrudd, sier Frøiland.

Styreleder i Helse Vest, Mai Vik, går ikke like langt som til å kalle forslaget et løftebrudd. Men også hun er skuffet over at regjeringen ikke velger å gjennomføre de foreslått kriteriene fullt ut. Vik synes også at overgangstiden burde ha vært kortere.

— Jeg konstaterer at regjeringen ikke vil sprøyte friske penger inn i sektoren for å rette opp skjevfordelingen. Det fører til at den økonomiske utfordringen til Helse Vest blir større de nærmeste årene, sier styrelederen.