— Formelt sett gjelder kjæremålsutvalgets avgjørelse om varetektsfengsling fram til 20. august, men det er klart at Høyesteretts kjæremålsutvalg tar høyde for fengsling utover denne datoen, sier Sulland som uttrykker skuffelse over kjennelsen. Han har merket seg forskjell i Høyesteretts og lagmannsrettens vurdering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens syn på hvilke krav som skal stilles til allmennhetens reaksjon på løslatelse av straffedømte. Likevel er Høyesterett og lagmannsretten enig i fortsatt varetekt av ekteparet Orderud, fastslår Sulland.