I tillegg til konkrete forslag legger kommisjonen fram en lang rekke anbefalinger om hva som bør gjøres.

Blant de mest konkrete forslagene er at fartsgrensene på veiene reduseres med ti kilometer i forhold til dagens grenser.

Kommisjonen stiller spørsmål om hvorfor vi ser ut til å akseptere at folk blir drept i trafikken, og slår fast at respekt for liv tilsier at vern om menneskelivet er vår høyeste prioritet.

-Dette vernet er like viktig i trafikken som på andre områder hvor samfunnet bevisst markere sin holdning til risiko for vern av menneskeliv, sier kommisjonen.

I tillegg til lavere fart lanserer derfor kommisjonen en lang rekke tiltak for å gjøre trafikken sikrere.

Oljefondet Verdikommisjonen ber regjering og storting om å avsette an andel av Petroleumsfondet øremerket for forretningsmessige investeringer i fattige land, i første omgang 10 prosent. I lys av de erfaringene som høstes, mener kommisjonen at andelen kan økes ytterligere over tid.

I begrunnelsen for forslaget heter det blant annet at det er et moralsk utilstrekkelig formål for det norske samfunn at investeringer av overskuddskapital bare skal tjene til ytterligere å berike oss selv.

-Vi bør vise ved eksempelets makt at arbeidet for å redusere fattigdommen i verden er en forpliktelse som går lenger enn til veldedighet, og som krever medvirkning av dem i verden som forvalter finanskapital og som søker lønnsomme investeringer for denne, heter det i begrunnelsen.

Minoriteter Kommisjonen vier stor plass til minoriteter og innvandrere. Den mener at Grunnloven bør gi anerkjennelse til det flerkulturelle Norge og gi menneskerettighetene og minoritetenes rettigheter sikker beskyttelse. Den bør, ifølge kommisjonen, også presisere trosfriheten og kirkenes og trossamfunnenes frihet.

Kommisjonen kommer med flere forslag for å styrke samiske verdier. Blant disse er tilbud om gratis opplæring i samisk for alle samer som har mistet eller ikke fått opplæring i samiske språk, ekstra ressurser til små samiske grender og forskning om et felles bokstavsystem for å lette kommunikasjonen mellom de ulike samiske språkene.

Humanistisk helsevesen Kommisjonen foreslår at staten, fylkeskommunene og kommunene viser moderasjon i sin styring og måling av helsetjenester etter økonomiske modeller alene.

Derfor vil kommisjonen at det skal etableres et program for utvikling av nye regnskapssystemer og evalueringsmodeller i helsetjenesten der ikke-økonomiske omsorgsverdier blir dokumentert, blant annet gjennom etisk regnskap.

Fortsatt debatt Kommisjonen er naturlig nok opptatt av at verdidebatten skal føres videre. For å få til dette lanserer den to konkrete forslag.

Det første er å be Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet gi økt støtte til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Det andre forslaget går ut på å opprettes en stilling innenfor kulturseksjonen i hvert fylke for å fremme og gjennomføre lokale tros- og livssynsdialoger og for å fremme og samordne det antirasistiske og antinazistiske arbeid i fylket.

NTB