— Hva er egentlig inhabilitet?

- Inhabilitet handler om faren for å tilgodese egne interesser, bevisst eller ubevisst favorisere personer man står i takknemlighetsgjeld til eller behandle personer man misliker ufordelaktig. At en person er inhabil, betyr at det foreligger omstendigheter, eller såkalte "særegne forhold", som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Det avgjørende er ikke hvordan den enkelte tjenestemann selv vurderer situasjonen, men hvordan omverden ser på vedkommendes troverdighet i saken.

— Hvilke omstendigheter kan dette være?

- Det særegne forholdet må være av en slik art at det kan svekke tilliten til vedkommende – og dermed til behandlingen av saken. Det er den konkrete situasjonen som er avgjørende. Det kan være at personen selv har egeninteresse i utfallet av saken, eller at en nær slektning, venn eller fiende vil kunne oppnå fordel, tap eller ulempe.

— Hva er formålet med reglene?

- Det er ikke bare viktig å hindre at en tjenestemann eller folkevalgt faktisk opptrer upartisk, men også at borgerne har tillit til at de faktisk gjør det. Dessuten beskytter habilitetsreglene vedkommende mot ubehaget av å måtte delta i behandlingen av saker hvor han selv eller personer han er knyttet til har interesser.

— Statsminister Stoltenberg sa nylig at "hvis du aldri er inhabil, så er du ganske ensom". Er reglene så strenge at de er uforenlige med en vid bekjentskapskrets?

- Folkevalgte politikere har ofte både et bredt engasjement og stort nettverk. Det følger med rollen. Det må ikke være slik at habilitetsreglene trekkes for langt, slik at det blir umulig å gjøre jobben. Det er heller ikke noe kritikkverdig ved det å befinne seg i en situasjon hvor man faktisk er inhabil. Å være åpen om forholdet, og overlate til andre å ta stilling til habilitetsspørsmålet, kan vise seg å være en enkel investering.

— Hvor nært må et bekjentskap være før det går ut over habiliteten?

- Om et vennskapsforhold kan føre til inhabilitet, beror på om forholdet er nært nok. Her må man blant annet vurdere forholdets karakter, virkninger og varighet. Det kreves et nært og klart vennskap for å utløse inhabilitet. Men forholdet til den som vil kunne få en fordel eller et tap trenger heller ikke å være av personlig art. Inhabilitet kan også oppstå som følge av mer objektiv interesseidentifikasjon, som et styremedlemskap.

— Hvilke typer saker er spesielt utfordrende?

- En type saker som er utfordrende, er for eksempel ansettelser til toppstillinger i forvaltningen. Vi så dette med Manuela Ramin-Osmundsen-saken, hvor statsråden ikke ble ansett inhabil da hun deltok i ansettelsesprosessen av en bekjent. Man kan for eksempel spørre hvilket handlingsrom en statsråd bør kunne ha til å ansette personer til stillinger med politisk tilsnitt som vedkommende kjenner og har tillit til.

— Syndes det ofte mot habilitetsreglene?

- Mitt inntrykk etter noen år i by- og fylkespolitikken, er at representantene synes å reise spørsmål ved egen habilitet oftere enn strengt tatt nødvendig. Dette bidrar preventivt til sunnere klima, men det er samtidig et poeng at det ikke bør være for enkelt å bruke inhabilitet som grunn til å holde seg borte fra saker som oppleves ubehagelige.

— Hva kan være årsaken til at reglene brytes?

- Det er nok forskjellig fra sak til sak, men kan skyldes manglende kompetanse eller bevissthet om reglene. I både Støre-saken og Lysbakken-saken kan det se ut som iveren etter å ivareta det statsrådene selv definerer som "gode formål" fører til at regelverket blir satt til side. Sakene som nå er til behandling i kontrollkomiteen, har fra flere hold blitt bagatellisert med at en regjering bør ha et videre handlingsrom til å fremme egen politikk. Det er problematisk om fremstående politikere og kommentatorer på denne måten hevder at målet helliger midlene.

— Hvilke konsekvenser har inhabilitet?

- Dersom det blir konkludert med inhabilitet i forkant av en avgjørelse, er konsekvensen vanligvis at vedkommende trer ut av behandlingen og saken. Hvis det skjer i etterkant, kan det medføre at avgjørelsen er ugyldig. Dessuten vil det være fare for tillitstap.

— Statsrådene som har vært beskyldt for inhabilitet og andre regelbrudd den siste tiden sitter alle i flertallsregjering. Hvilken betydning har det for det konstitusjonelle ansvaret?

- Siden den rød-grønne regjeringen har flertall i Stortinget, er det liten sjanse for at eventuelle mistillitsforslag fra opposisjonen vil få flertall. Men kontroll- og konstitusjonskomiteen kan både sette i gang granskning og rettslige skritt, og i ytterste fall sette riksrett mot enkeltrepresentanter. At dette særskilte ansvaret påhviler komiteen, er årsaken til at politiet henla anmeldelsen av Lysbakken for mulig korrupsjon.

— Hva er koblingen mellom habilitetsreglene og korrupsjon?

- Dette er et tema som fortsatt er umodent, men jeg tror rettsutviklingen på området for korrupsjonsbekjempelse i større grad kommer til å influere på tolkningen av habilitetsreglene. Habilitetsreglene kan ses som en "buffer" mot korrupsjon ved at de reduserer faren for "utilbørlig påvirkning" fra personer og miljøer som har nær tilknytning til tjenestemannen. Jo mer vi lærer om hvilke arenaer og mekanismer for korrupsjon som eksisterer, jo høyere krav setter vi til dem som forvalter fellesskapets interesser. Sivilombudsmannen har også uttalt at synet på hvilke krav som må stilles til at tjenestemenn skal fratre som følge av inhabilitet, utvikler seg i en strengere retning.