Arne Hafstad

Stadig flere sliter med psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Mye fokus har vært på manglende tilbud til akutt psykisk syke. Dette skal styrkes. Samtidig ønsker Sosial— og helsedirektoratet (SHdir) å rette søkelyset på hvordan kommunene kan tilrettelegge tilværelsen til psykisk syke på en måte som gir dem et verdig og meningsfylt liv.

I en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for SHdir blant et tilfeldig utvalg i befolkningen (totalt 2565 personer) om hva de tror har betydning for folks psykiske helse, kommer det blant annet frem:

  • 92 prosent mener venner og sosialt nettverk har stor betydning.
  • 87 prosent mener det å ha et arbeid og gå til har stor betydning.
  • 65 prosent mener hobbyer og fritidsaktiviteter har stor betydning.I tillegg mener noe under halvparten at det å ha egen bolig har stor betydning for menneskers psykisk helse.

Nettverk viktig

– Vi har lett for å tro at folks indre liv og følelsesmessige tilstand er det viktigste. Når folk flest mener at det viktigste for meg er relasjonen til folk rundt meg, så stemmer det imidlertid godt med gammelt bondevett, sier divisjonsdirektør og psykiater Bjarte Stubhaug, divisjon for psykiatri, Haukeland sykehus i Bergen.

Han mener undersøkelsen bekrefter det man har visst lenge, men som fagfolk ofte har lett for å glemme.

– Har man et godt nettverk og føler at noen er glad i en, så tåler man en del vanskelige tanker og følelser, sier Stubhaug.

Praktisk hjelp

I en ny veileder om psykisk helsearbeid for voksne i kommunene påpeker SHdir betydningen av at en rekke praktiske forhold blir lagt til rette for psykisk syke.

– Det handler om å skaffe dem som har vært psykisk syke, og som kanskje fortsatt sliter, et nytt liv. Da må en rekke praktiske forhold være på plass. Dette handler også om å forebygge tilbakefall, sier prosjektleder for kommuneprosjektet innen psykisk helse i SHdir, Trond Christensen.

– Hvordan skal dere få kommuner med trange økonomiske rammer til å følge opp dette?

– Det er i opptrappingsplanen for psykisk helse satt av øremerkede midler til kommunene. Dette er noe av det pengene skal brukes til. Vi skal i løpet av våren reise rundt i alle fylker å presentere veilederen, for å sikre oss at alle er vel kjent med denne, sier Christensen.

Aftenposten/Bergens Tidende