Nesten 1,3 millioner nordmenn er utsatt for støy på over 55 desibel fra veiene.

Stortinget har vedtatt at støyplagen skal reduseres med 25 prosent innen 2010 i forhold til 1999. Ifølge undersøkelsen som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for Statens forurensningstilsyn, må det settes i verk en rekke tiltak for at målsettingen om støyreduksjon skal nås.

Med unntak av luftfart har den samlede støyplagen holdt seg på samme nivå fra 1999 til 2001, melder SSB. Flystøy har gått ned med 6 prosent i perioden, noe som skyldes færre landinger og avganger ved sivile lufthavner. Det er ikke forventet at dette blir noen varig effekt. Veitrafikk sto for 73 prosent av støyplagene i 2001. Nesten 1,3 millioner mennesker, 28 prosent av befolkningen, er eksponert for støynivåer over 55 desibel fra veiene. Blant dem er halvparten av Oslos befolkning.

Industrien bråker nest mest, og står for 13 prosent av støyplagene. Jernbane og luftfart bidrar begge med 4 prosent, mens bygg og anlegg er ansvarlig for 3 prosent. Resten av støyplagene skyldes ifølge SSBs oversikt skytebaner og motorsportbaner. (NTB)