— Blant transportsektorene er det veitrafikk som skiller seg klart ut med en dominerende temperaturpåvirkning, sier forsker Jan Fuglestvedt ved Cicero Senter for klimaforskning.

Sammen med kollega Terje Berntsen har han studert langtidsvirkningene av utslipp fra luftfart, veitrafikk og skipsfart på klodens klima. Studien publiseres i dag i det prestisjetunge forskningstidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Seks ganger mer enn fly

Bilkjøring har en sterkere og mer langvarig effekt på klimaet enn andre transportsektorer. Etter 100 år vil utslippene fra dagens globale veitrafikk medføre en seks ganger sterkere effekt på den globale temperaturen enn verdens samlede flytrafikk, konkluderer Fuglestvedt og Berntsen.

Det har lenge vært opplest og vedtatt i vide kretser at flytrafikken er den store stygge klimaulven. De to forskerne «frikjenner» ikke luftfarten, men forklarer forskjellene slik:

Flytransport har raskere, men mer kortvarige effekter på global temperatur. Her er konsekvensene størst i tiårsperspektiv. CO2-utslippene fra biltrafikken derimot, påvirker klima i hundrevis av år. Det skyldes de enorme mengdene av klimagassen CO2 som bilparken spyr ut.

- Avkjølende skipsfart

I sine beregninger har forskerne tatt utgangspunkt i utslippene fra de forskjellige transportsektorene i 2000 og målt konsekvensene for den globale middeltemperaturen. Det vanlige har hittil vært å se på strålingseffekten, noe også Kyoto-avtalen gjør.

Selv om kjøretøyene blir stadig mer utslippsvennlig, vokser verdens bilpark i takt med velstandsøkning i store utviklingsland som Kina og India. Forskerne har foreløpig ikke beregnet utslipp per person eller per kilometer.

Hva så med skipsfarten?

— Shipping skiller seg ut fra vei- og lufttrafikk ved å ha en netto avkjølende effekt på klimaet på kort sikt, det vil si de første fire tiårene. Det skyldes utslipp av svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksid (NOx). Skipsfart virker imidlertid oppvarmende i et lengre tidsperspektiv sikt på grunn av skipenes store CO2-utslipp, fastslår forfatterne.

FNs klimapanel har fastslått at oppvarmingen må begrenses til to grader hvis vi skal unngå farlige og selvforsterkende klimaeffekter. Til politikerne som har lovet å innfri togradersmålet, kan de to CICERO-forskerne opplyse at veitrafikken vil ha nesten seks ganger høyere klimagassutslipp enn luftfart om førti år.

VERRE ENN ANTATT: Biltrafikken slår flytrafikken på verstingtoppen.