Departementet sender i disse dager forslag til nye forskrifter ut på høring om tilsyn av barnevernsinstitusjoner

De nye tilsynsreglene skal gjøres gjeldende fra årsskiftet. Da overtar staten ansvaret for barnevernsinstitusjonene fra fylkeskommunene. Det nye forslaget til tilsynsordning er en del av den omfattende omleggingen av barnevernet som settes i verk i januar neste år. Samtidig vil det også bli satt strengere kvalitetskrav til barnevernsinstitusjonene. Alle institusjonene som blir benyttet skal gjennomgås på faglig grunnlag og oppfylle klare kvalitetskriterier.

— De som ikke holder mål, vil ikke bli godkjent, konkluderer Dåvøy, som for tiden ferierer.

— Det blir fremdeles fylkesmannen som får ansvaret for å føre tilsynet med barnevernsinstitusjonene, forklarer hun. og fortsetter:

Bedre internkontroll

— I tillegg blir også institusjonene forpliktet til å føre intern kontroll. Jeg er sikker på at disse endringene vil bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene. Hun understreker at barn og unge i barnevernsinstitusjoner i stor grad mangler mulighet til å målbære synspunktene sine selv.

— Ofte har de heller ikke pårørende som kan tale deres sak. Derfor er det viktig at det også opprettholdes et individbasert tilsyn med både meldte og uanmeldte inspeksjoner.

Fra årsskiftet vil landet bli inndelt i fem statlige regionale barnevernsenheter. Disse skal også ha ansvar for å føre tett kontroll med institusjonene. Denne kontrollen kommer i tillegg til dem som skal foretas av fylkesmannen.

— Dermed vil antallet inspeksjoner øke som følge av ordningen, understreker Dåvøy.

Vestlandsferie

Barne og familieministeren tilbringer ferien i hjemlige omgivelser på Vestlandet. Hun og mannen, Svein håper å få bygd ferdig familiehytten på Solberg Øygarden i løpet av sommeren. Derfor veksler Dåvøy tiden med å tilbringe tiden hjemme i Solhola på Askøy og hytteliv i Vestlands-skjærgarden.

— Skjønt ferie og ferie, jeg innrømmer at jobben sitter i bakhodet av og til, sier hun når hun tar imot BT på kaffibesøk hjemme i stuen på Askøy. Rapporten som granskningsutvalget for barnevernsinstitusjoner i Bergen kommune har utført, gjorde dypt inntrykk på barne- og familieministeren.

— Jeg ble opprørt. Det rapporten avdekker, skal aldri skje igjen. Det er jeg sikker på, sier Dåvøy.

Hun forsikrer at regjeringen vil komme med tiltak som skal sikre at alle norske barnehjemsbarn som har lidd overlast, får oppreisning.

— Fremdeles er det for tidlig å si hvordan regjeringen skal følge dette opp i praksis, sier hun.

— Vi må skaffe bedre oversikt og kunnskap om situasjonen før vi bestemmer hvordan ordningen skal utformes, understreker hun.

Høster erfaring fra Bergen

— Siden 1998 er det gjennomført flere forskningsprosjekt om krigsbarnas situasjon i Forskningsrådets regi. Disse prosjektene har vært viktige for å skaffe kunnskap og innsikt til å lage en oppreisningsordning for denne gruppen. Det er mulig vi kan nærme oss barnehjemsbarnas situasjon på samme måte, sier Dåvøy og fortsetter:

— Straks over sommerferien er over, vil jeg ha et møte med byrådsleder Anne Grethe Strøm Erichsen. Blant annet ønsker jeg å få vite mer om erfaringene Bergen kommune gjorde under arbeidet med rapporten.. Jeg trenger også råd om hvordan vi i departementet skal gripe fatt i problemstillingen.

Dåvøy har merket seg at fagfolk har advart både staten og andre kommuner mot å gjennomføre like omfattende granskninger som Bergen gjorde.

— Jeg vil lytte til disse advarslene. Vi vet at for noen ganske få har det vært enorm påkjenning å fortelle om overgrepene de ble utsatt for som barn. Vi må sikre at ofrene blir tatt vare på for ettertiden, understreker Dåvøy.