EUs direktiv ble vedtatt i 2000. Men Norge og de andre EFTA-landene kranglet seg imellom og med EU om hvordan de nye reglene skulle innarbeides i EØS-avtalen.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) skrøt da direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september i år. Det hun unnlot å nevne, var at direktivet da var sju år gammelt, skriver Aftenposten.

– Det er riktig at dette har tatt lang tid, sier EU-ambassadør Oda Sletnes.

Ifølge direktivet skal det settes i verk en rekke nye tiltak fra 2009, og Norge blir dermed omfattet av dette.

Bjørnøy opplyste i september at halvparten av alt vann i Norge tilfredsstiller miljøkravene i direktivet. Resten skal på plass, sa hun. ESA skal overvåke om Norge klarer å holde løftet.

Forsuring, overgjødsling, fysiske inngrep, miljøgifter og fremmede arter blir av Miljøverndepartementet nevnt som de viktigste truslene mot vannmiljøet i Norge