— Bruken av datateknologi har medført at samfunnet i dag er mer sårbart enn før. Datakriminalitet kan begås uhindret av landegrenser, og kan ramme vesentlige samfunnsinteresser. For å møte de alvorlige utfordringer utviklingen stiller oss overfor, er det viktig å tilpasse lovverket til dagens situasjon, uttaler justisminister Odd Einar Dørum (V).

Norge undertegnet i fjor Europarådets konvensjon om datakriminalitet. Utvalget skal vurdere hvilke lover som må endres for at konvensjonen skal følges, og også se om det er nødvendig å endre flere lover enn konvensjonen krever. Dette gjelder blant annet om politiet har god nok mulighet til å kreve at ulovlig materiale, som barnepornografi, fjernes fra internett.

Dørum er opptatt av at hensynet til kriminalitetsbekjempelsen må veies mot hensynet til den enkeltes personvern og rettssikkerhet.

Utvalget skal ledes av sorenskriver Stein Schjølberg fra Moss. Økokrim, Datatilsynet, Forbrukerombudet, Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet har også medlemmer i utvalget.

Utvalget skal avgi en delinnstilling om gjennomføringen innen årets utløp. Den endelige innstillingen vil foreligge i slutten av 2003.

(NTB)