Initiativet støttes av alle partier i forsvarskomiteen på Stortinget — SV inkludert. Satellitten vil trolig koste mer enn én milliard kroner, men forsvarsministeren ønsker ikke å gå ut med noen tall før utredningen er ferdig.

Viktig for norske styrker

Forsvarssjef Sverre Diesen sier at «Norge trenger en egen satellitt, på grunn av behovet for kommunikasjon med utplasserte styrker i utlandet, samt styrker på oppdrag i Norge.

— En egen satellitt vil gi større båndbredde som vil gjøre sambandet mer effektivt. Vi trenger dette til både telekommunikasjon og dataoverføring, sier Diesen.

Han er enig i at slik kommunikasjon også kan brukes i avanserte våpensystemer, men han legger til at «Norge i dag ikke har slike våpen».

— Det er båndbredden som er driveren i arbeidet, sier han.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at departementet ser på tre muligheter:

  • Leie kapasitet av kommersielle aktører - noe som gjøres i dag.
  • Inngå langsiktig leiekontrakt for satellittkommunikasjon.
  • Eie en egen satellitt.Strøm-Erichsen opplyser at Forsvarets økte bruk av avansert teknologi og elektronisk formidlet informasjon, bidrar til at «satellittkommunikasjon er den eneste kommunikasjonskanalen som gir den rekkevidden og kapasiteten disse tjenestene krever».

Kjøper for 660 millioner

Hun peker på at Forsvaret i dag leier satellittkapasitet, men at dette både er kostbart, usikkert og innebærer en operativ risiko.

Forsvarsdepartementet mener at Forsvarets behov vil øke, og det gjør også presset mot det kommersielle markedet.

«Forsvaret har gjentatte ganger i den senere tid erfart at markedet ikke lenger kan levere det Forsvaret trenger av kapasitet», opplyser Strøm-Erichsen.

Stortinget vedtok i går å utstyre de nye fregattene og MTB'ene med det siste i satellittkommunikasjon. Det alene er en investering på 660 millioner kroner. Det bidrar også til at behovet for satellittkommunikasjon vil øke.

Ber om plass i rommet

Forsvarsministeren sier også at departementet har startet den internasjonale prosessen med å søke om posisjoner i verdensrommet, for at det skal kunne ryddes plass i rommet til en mulig norsk, militær satellitt.

Norge har tatt kontakt med andre land for å se om disse kan være interessert i et samarbeid, og tilbakemeldingen fra flere allierte skal være positiv. Det er ikke opplyst hvilke land som kan tenke seg å samarbeide om den militære kommunikasjonssatellitten. Av de europeiske Nato-landene er det bare Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania som i dag har egne militære satellitter.

SV støtter planene

Regjeringen tar sikte på å fremme en sak om satellittsatsingen i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 - i oktober 2008.

En enstemmig Forsvarskomité på Stortinget sier, i en innstilling, om investeringer i Forsvaret at «det vil være av vesentlig nasjonale betydning at Norge besitter en sikker og nasjonalt kontrollert tilgang til satellitt, enten som et nasjonalt prosjekt eller som et strategisk samarbeide med en av våre allierte».

Det betyr at også SV i forsvarskomiteen stiller seg bak at en norsk satellitt - forbeholdt militære formål - kan sendes opp i verdensrommet.

Scanpix