Hvis regjeringen skal oppfylle løftene i regjeringserklæringen, må derfor Stortinget endre loven om opplysningsvesenets fond. Fondet eier kirkens eiendommer.

Direktør Egil K. Sundbye i Opplysningsvesenets fond er klokkeklar på at regjeringen verken kan eller bør pålegge fondet å selge festetomter til under markedspris:

— Vi mener det er lovstridig om vesentlige deler av fondets verdier gis bort til tilfeldige personer, sier Sundbye til Bergens Tidende.

Kan tape 650 millioner kr

Soria Moria-erklæringen har ført til åpen strid mellom regjeringen og Opplysningsvesenets fond. Fondet har rundt 11.000 festekontrakter med privatpersoner og selskaper i hele landet. Tomtene har en anslått markedsverdi på mellom 1,5 og 1,8 milliarder kroner. En utredning foretatt på vegne av fondet viser at det kan tape mellom 480 og 650 millioner kroner, hvis Soria Moria-erklæringens tomtefesteforslag gjennomføres.

Opplysningsvesenets fond har engasjert advokatfirmaet Hjort for å utrede de lovmessige sidene. Advokat Frode A. Innjord har konkludert med at regjeringspartienes forslag også bryter med grunnloven. Det er ikke Justisdepartementets lovavdeling enig i.

Regjeringspartiene SV, Sp og Ap ble på Soria Moria enige om et pålegg til statlige fond om innløsningsrett for tomtefestere.

Vil instruere fondet

I erklæringen står det:

«Regjeringen vil instruere statlig styrte fond (....) til å innrømme innløsningsrett annethvert år til 30 ganger konsumprisregulert opprinnelig leie. De som ikke ønsker innløsning skal tilbys videre leie regulert med konsumprisindeks».

Det er flere punkter i Soria Moria-erklæringen som det nå sås tvil om:

Pålegget om at opprinnelig leie skal legges til grunn, og at prisen skal fastsettes til 30 ganger den opprinnelige leien.

Det betyr at tomtefesterne skal innvilges innløsningsrett til en pris som er lavere enn det tomtefesteloven åpner for. Ifølge forslaget kan ikke bortfesteren kreve at prisen fastsettes til 40 prosent av markedsverdien, slik tomtefesteloven åpner for. Dette var et vesentlig element i kompromisset som ble inngått på Stortinget da den nye loven ble vedtatt i 2004. Ap var med i dette kompromisset.

Grunnlovens paragraf 106

I tillegg mener Opplysningsvesenet at pålegget om kun å øke tomtefesteleien på linje med konsumprisindeksen er lovstridig.

— Fondet er uenig med lovavdelingen i Justisdepartementet, både når det gjelder synet på grunnloven og vurderingen av loven om Opplysningsvesenets fond, sier fondets direktør Egil K. Sundbye til Bergens Tidende.

— Både styret og ledelsen er enig i vurderingene og konklusjonene til advokatfirmaet Hjort som slå fast at forslaget bryter med grunnlovens paragraf 106, sier Sundbye.

Han understreker at fondet kan komme til å tape «et betydelig beløp» hvis regjeringen står fast på Soria Moria-erklæringen. Det beregnede tapet på 480-650 millioner kroner gjelder hvis fondet blir pålagt å imøtekomme innløsningsrett på 30 ganger årlig tomtefeste.

I tillegg kommer det tapet fondet blir påført gjennom at leien bare skal kunne justeres i takt med konsumprisindeksen og ikke markedsprisen.

Vil vente på Gjønnes

— 99 prosent av våre kontrakter kan, i henhold til tomtefesteloven, justeres i takt med markedsprisen, sier Sundbye.

Han sier at fondet kun har et fåtall konflikter gående på grunn av strid om økningen av festeavtalene.

— 500-600 av våre 11.000 avtaler reguleres årlig. Det oppnås enighet i stort sett alle saker, men noen få ender opp med en skjønnsavgjørelse. I 2005 er det bare snakk om 5-6 saker - altså 1 prosent av de årlige reguleringene. Og i tvistesakene får fondet medhold i de fleste tilfellene, sier Sundbye.

— Fondets praksis er på linje med det tomtefesteloven sier, slår han fast.

Sundbye vil ikke si noe om hva Opplysningsvesenets fond vil gjøre, hvis regjeringen holder fast på Soria Moria-erklæringen og fremmer lovendringsforslag for å få det til.

— Vi ser an situasjonen. Det er imidlertid viktig å se dette i sammenheng med Gjønnes-utvalgets innstilling om forholdet mellom stat og kirke som kommer om kort tid. Her vil fondet bli berørt i vesentlig grad, og jeg mener saken om tomtefeste må ses i sammenheng med utvalgets innstilling, sier han.

Justisdepartementet sendte i går ut på høring en revisjon av tomtefesteloven. Regjeringen foreslår at de som har festet tomt til bolighus kan kreve å få kjøpe tomten hvert annet år. I dag har de innløsningsrett hvert 10.år. I tillegg foreslås det å endre tvisteløsningsmekanismen. De sentrale forslagene i Soria Moria-erklæringen, og det som Opplysningsvesenets fond angriper, berøres ikke av høringen som ble sendt ut i går. Det spørsmålet skal håndteres av Fornyingsdepartementet og statsråd Heidi Grande Røys.