OLAV GARVIK

Dette er noen av konklusjonene vi kan trekke etter at Bergens Tidende har bedt samtlige 22 stortingsrepresentanter fra Hordaland og Sogn og Fjordane evaluere regjeringsmedlemmene.

Vi ba dem peke på den statsråden de har vært mest fornøyd med i 2004 — og på den som etter deres skjønn har vært mindre heldig.

Stortingsrepresentantene i regjeringspartiene har med ulike ord unnlatt å peke på bestemte statsråder, verken i positiv eller negativ lei.

Også tre av opposisjonspolitikerne har vegret seg for å rette søkelyset mot enkeltstatsråder. Senterpartiets Jorunn Ringstad fra Sogn og Fjordane svarer rett ut at hun «misliker slikt.»

SV-erne Ågot Valle og Heidi Grande Røys og Senterpartiets Rune Skjælaaen er samstemte i at Hilde Frafjord Johnson fortjener størst honnør. På den negative siden mener både Frp-erne Gjermund Hagesæter og Karin S. Woldseth og Arbeiderpartiets Rita Tveiten at kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har gjort det dårligst av statsrådene.

Arbeiderpartiets Olav Akselsen og Ranveig Frøiland sammen med Rune Skjælaaen peker på Ansgar Gabrielsen som den minst «heldige». Ågot Valle, Heidi Grande Røys og Reidar Sandal fra Ap peker på kommunalminister Erna Solberg som den statsråden de er minst fornøyd med.

I tillegg ba vi stortingsrepresentantene nevne én politisk sak som har vært viktigere enn andre dette året.

Spørsmålene vi stilte lød slik:

1. Hvem av statsrådene har du vært mest fornøyd med i 2004? 2. Hvem av dem har vært mindre heldig? 3. Hva har vært den viktigste politiske sak i 2004?

Olav Akselsen, Ap, Hordaland:

1. Eg ser ikkje grunn til å framheva nokon spesiell statsråd.

2. Ansgar Gabrielsen som tidlegare næringsminister. Han kunne ha gjort mykje meir, særleg i samband med skipsfartsmeldinga.

3. Arbeidet med skipsfartsmeldinga. Vi kunne ha fått eit kompromiss, men skusla vekk den sjansen.

Ranveig Frøiland, Ap, Hordaland:

1. Næringsminister Børge Brende. Eg set pris på hans måte å vera på, og eg føler at han vil noko. Men eg er sjølvsagt usamd med han politisk.

2. Ansgar Gabrielsen, som sa at han ikkje hadde verktøy. Men også fiskeriminister Svein Ludvigsen, som motarbeider Hordaland i eitt og alt.

3. Arbeidet for å skaffa fleire arbeidsplassar. Altfor mange har forsvunne, men slik er det når ein statsråd meiner at han er utan verktøy.

Rita Tveiten, Ap, Hordaland:

1. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold, fordi ho har ei vanskeleg oppgåve med å omorganisera Forsvaret. Ho har heldigvis sett nytten av å samarbeida med Ap. om dette.

2. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Ho har ei eiga evne til å rota ting til, og det verkar som om ho ikkje er særleg interessert i kultur.

3. Makspris i barnehagen og kravet om full barnehagedekking.

Reidar Sandal, Ap, Sogn og Fjordane:

1. Dagfinn Høybråten som helseminister har det vore mogleg å ha dialog med om helsepolitikken i Sogn og Fjordane.

2. Kommunalminister Erna Solberg, fordi ho legg store hindringar i vegen for at vi framleis skal ha eit godt offentleg velferdstilbod i kommunane og fylkeskommunane.

3. Arbeidet for å halde på og å skape nye arbeidsplassar og arbeidet for å tryggje velferdssamfunnet.

Ågot Valle, SV, Hordaland:

1. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Hun nyter stor internasjonal respekt, og gjør jobben sin både her hjemme og ute.

2. SVs viktigste mål er at vi skal ha sterke fellesskapsløsninger og en solidarisk politikk. Ut fra det perspektivet er jeg minst fornøyd med Erna Solberg. Hun skviser kommuneøkonomien.

3. Kulturløftet er viktigste enkeltsak. Ap, Sp og SV gikk sammen om et løfte om å bruke minst 1 prosent av statsbudsjettet til kultur og allmenn kulturlov.

Audun Lysbakken, SV, Hordaland:

1. Victor D. Norman, fordi han gikk av som arbeids- og administrasjonsminister.

2. Samferdselsminister Torild Skogsholm. Privatiseringen av jernbanenettet er en skandale, med stor fare for at sikkerheten forverres. Dessuten mister tusen jernbanearbeidere jobben.

3. Pensjonsreformen, som blir et dramatisk tilbakeslag for lavtlønte og kvinner hvis regjeringens opplegg blir vedtatt.

Heidi Grande Røys, SV, Sogn og Fjordane:

1. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, for å ha auka midlane til bistand.

2. Erna Solberg, for total mangel på forståing for den dårlege kommuneøkonomien som fører til nedbygging av velferdstenestene, og for innstramming i flyktningepolitikken.

3. Sett frå Sogn og Fjortdane: At ein i revidert nasjonalbudsjett sette fokus på krisa for einsidige industrisamfunn, og fekk ei løyving på 100 mill. kroner.

Rune Skjælaaen, Sp, Hordaland:

1. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson, for hennes tilretteleggerrolle i konflikten i Sudan, og for økningen i bistandsbudsjettet - på tross av Høyres ønske om kutt.

2. Ansgar Gabrielsen, som opptrer velmenende, men mangler handlekraft.

3. Stortingets behandling av «Kultur for læring» og vedtak om styrking av skolen.

Jorunn Ringstad, Sp, Sogn og Fjordane:

1. og 2. Eg ser det ikkje som mi oppgåve å vurdere eller bruke terningkast på statsrådar og kolleger. Eg mislikar slikt.

3. Nasjonal transportplan. Den har stor betydning for heile landet, og ikkje minst for næringslivet. Men det som kom frå regjeringa var for svakt.

Arne Sortevik, Frp, Hordaland:

1. Jeg vil gi positiv honnør til utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

2. Jeg ønsker ikke å dele ut verken negative karakteristikker eller gule kort til noen av statsrådene.

3. Foruten stortingsmeldingen «Kultur for læring» vil jeg nevne budsjettforliket i høst mellom Frp og regjeringspartiene. .

Gjermund Hagesæter, Frp, Hordaland:

1. Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har gjort ein brukbar jobb.

2. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har hatt ein lite heldig profil, spesielt det siste året.

3. Behandlinga av den såkalla skattereforma er den viktigaste enkeltsaka.

Karin S. Woldseth, Frp, Hordaland:

1. Barne- og familieminister Laila Dåvøy. Hun har gått løs på en del av utfordringene når det gjelder barnehageutbygging og familievern.

2. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Hun har håndtert spilleautomatenes skjebne på en veldig uheldig måte.

3. Å få omgjort monopolet på spilleautomater, for å sikre de frivillige organisasjonenes inntekter.

Ingebrigt S. Sørfonn, KrF, Hordaland:

1 og 2: Under leiing av ein dugande statsminister synes eg at alle statsrådane har gjort ein god jobb.

3. Eg er svært nøgd med budsjettopplegget vi fekk i hamn for neste år. Gjennom behandlinga i Stortinget vart kommuneøkonomien styrka.

Anita Apelthun Sæle, KrF, Hordaland:

1. Jeg har vært fornøyd med flere statsråder, og ønsker ikke å trekke frem én spesielt.

2. Jeg ønsker ikke å evaluere kolleger, venner eller partifeller negativt i all offentlighet.

3. At vi får dekket 2,2 milliarder av kommunenes skattesvikt i nysalderingen er viktig. Det betyr mye for skole og eldreomsorg.

Ingmar Ljones, KrF, Hordaland:

1. Regjeringa har gjort eit målmedvite arbeid, og eg har liten hug til å trekkja fram einskilde statsrådar.

2. Eg vel å tala vel om statsrådane, og å ta alt opp i beste meining.

3. Styrking av kommuneøkonomien, med meir sjølvstyre og handlefridom, inklusivt endring av skattesystemet. Delar av selskapsskatten vert tilbakeført til kommunane.

Per Steinar Osmundnes, KrF, Sogn og Fjordane:

1. Statsministeren har leia eit godt team, og eg synest at alle statsrådane står seg godt.

2. Enkelte statsrådar har opplevd store utfordringar, men dei har takla dette godt.

3. Som medlem av sosialkomiteen er eg svært nøgd med at vi har retta opp delar av skeivfordelinga mellom dei regionale helseforetaka som Helse Vest har lidd

under.

May Britt Vihovde, V, Hordaland:

1 og 2. Eg er eigentleg svært godt nøgd med alle statsrådane. Alle har gjort ein god jobb.

3. Fjerning av delingsmodellen.

Oddvard Nilsen, H, Hordaland:

1 og 2. Jeg synes alle har gjort en meget god jobb. Ingen av dem har hatt noen feilskjær som er verdt å nevne.

3. Regjeringens reform av den norske skole - «Kunnskapsløftet» - er den saken som vil bidra mest til fremgang for Norge på lang sikt.

Øyvind Halleraker, H, Hordaland:

1. Vi har en handlekraftig og kompetent regjering som er i stand til å virkeliggjøre sine intensjoner og politikk.

2. Jeg vil ikke trekke frem noen som jeg synes har gjort noe «mindre heldig.»

3. Statsbudsjettets virkninger på norsk økonomi og muligheter for verdiskapning som igjen trygger velferden.

Torbjørn Hansen, H, Hordaland:

1 og 2. Samme svar som Oddvard Nilsen.

3. Mange gode enkeltsaker, men viktigst er helheten med rentenedgang og den positive utviklingen for næringslivet og norsk økonomi.

Silja Ekeland Bjørkly, H, Hordaland:

1 og 2. Alle har gjort en flott jobb, og ingen peker seg ut som uheldige.

3. Skolereformen. PISA-undersøkelsen viser hvor viktig det er å reformere undervisningen.

Sverre Hoddevik, H, Sogn og Fjordane:

1, 2 og 3. Samme svar som Oddvard Nilsen.

HØY STJERNE: Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (KrF) har høyest stjerne i opposisjonen.<br/> ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND
SKORER LAVT: Kommunalminister Erna Solberg (H) skorer lavt blant vestlendingene som ikke støtter regjeringen.<br/> FOTO: ERIK JOHANSEN / SCANPIX
UPOPULÆR: Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er alt annet enn populær i opposisjonen.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX