Etter dagens regler kan uførepensjonister tjene opptil grunnbeløpet uten at uførepensjonen blir redusert. Når fribeløpet overskrides, blir uførepensjonen revurdert og uføregraden fastsatt på nytt. Folk som tidligere har hatt lav eller middels høy inntekt, vil nå kunne gå ned i samlet inntekt eller få lite igjen.

Med den nye ordningen skal dette unngås.

— Nå skal det alltid lønne seg for uførepensjonister å arbeide mer, sier sosialminister Guri Ingebrigtsen.

Forsøksordningen gjelder for alle uførepensjonister som har hatt uførepensjon i minst ett år, og som får økt arbeidsinntekten gjennom tiltak satt i verk av trygdeetaten og Aetat. Den gjelder også dem som selv skaffer seg arbeid og gir melding om dette til trygdeetaten.

Forsøket startet 1. september 2001 og skal vare fram til 31. desember 2004.