Solberg mener at hans vektlegging av hvor viktig NATO er for Norge, også er en klar oppfordring om å delta med soldater når NATO ber om det. Øye sier til NTB at en slik tolkning etter hennes mening er å dra Diesens tale i Oslo Militære Samfund mandag kveld for langt.

Sosialistisk Venstrepartis forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jacobsen, har en bredere innfallsvinkel til trusselbildet enn Diesen. Han peker på at trusselbildet ligger i skjæringspunktet mellom militære og sivile trusler i nordområdene, og peker særlig på faren for miljøødeleggelser og konsekvensene av klimaendringer.

– Diesen ser sørover, men faren for norsk sikkerhet finnes ikke i opprydningen etter USAs kriger, sier han til NTB.

– Vår viktigste prioritet

– Det bør være vår viktigste prioritet å gi et så stort bidrag som mulig til at alliansen skal lykkes strategisk, ved å gi et så effektivt bidrag som mulig til alliansens operasjoner, sa Diesen blant annet.

Han viste til at NATO i dag sliter i alle sine operasjoner med å få medlemslandene til å stille de styrker man politisk er blitt enige om i den såkalte combined joint status of requirement.

– Dette er på mange måter en vel så bekymringsfull trend for norsk sikkerhet som eventuelle svakheter i vårt eget forsvar. Som kjent er intet farligere for en allianses prestisje og levedyktighet enn at den ikke greier å løse de oppgaver den selv har påtatt seg. Da er det i utgangspunktet bedre ikke å forsøke, sa han også.

Han understreket i talen at han ikke tok stilling til deltakelse i enkeltoperasjoner.

– Går langt i å si ja

– Jeg synes han går langt i å si at Norge bør sende soldater til Sør-Afghanistan. Hans resonnement om at det er viktig at NATO lykkes i sine utenlandsoperasjoner fordi det er viktig for norsk sikkerhet, er det samme resonnementet som vi bruker når vi sier ja til å sende soldater, sier Høyres leder Erna Solberg til NTB.

Hun sier hun blir «relativt dypt sjokkert» når forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier at «Norge ikke kan delta alle steder».

– Ap prioriterte også deltakelsen i Afghanistan høyest og garanterte at deltakelse i operasjoner andre steder ikke skulle gå på bekostning av Afghanistan, sier hun.

– Bidrar mye

Signe Øye legger vekt på at Norge allerede bidrar mer enn noe annet land i Afghanistan.

– Da er det å dra det langt å tolke forsvarssjefen som om Norges sikkerhet er avhengig av om det sendes 150 soldater til Sør-Afghanistan, sier hun.

SVs Bjørn Jacobsen mener at Diesen fører det norske folk bak lyset med sine sikkerhetspolitiske analyser. Han avviser at norsk sikkerhet er avhengig av deltakelse i internasjonale operasjoner.

SVs talsmann har et helt annet syn på sikkerhet, og sier at den største trusselen mot norsk sikkerhet befinner seg i nordområdene i form av klimautfordringer og enorme miljøutfordringer.