Villreinutvalget hadde foreslått 6500 dyr, mens villreinnenmnda vedtok 5000 dyr og med adgang til å felle kalv på hvert kort for voksendyr. Dette vedtaket var det ni klager på. Tre av disse ble ikke vurdert som klageberettigede og en kom inn etter klagefristen. I en pressemelding fra DN heter det at samtlige klagere ønsket en lavere kvote med varierende endring i sammensetning i kvoten. En føre-var-holdning er først og fremst å unngå så store bestander at lavbeitet blir nedbeitet.Overbeiting fører til effekter som trekker flere tiår inn i fremtiden. På Hardangervidda overskygger dette faren for at bestanden blir for liten. Klagene legger til rette for en kraftig dreining i kjønnsforholdet og rask bestandsvekst. Bestanden er langt fra så liten at det innebærer biologiske betenkeligheter. Et flertall av momenter tilsier at bestanden sist vinter var på 8-12 000 dyr, men den kan ha vært både større og mindre enn dette, skriver DN.