Dette gjelder tilfeller der søknaden avgjøres etter barnet er fylt 18 år.

— UDI ønsker å kvitte seg med et problem fordi barn har særskilt rett til vern, noe som skaper hodebry og koster penger, sier Bjarne Kristoffersen, leder i Redd Barna Ungdom.

Uavhengig av alder

Hittil har mindreårige, enslige asylsøkere hatt status som barn ved behandling av asylsøknad om de kom til landet før de fylte 18 år. Dette betyr at de er beskyttet av Barnekonvensjonen, som Stortinget i juni vedtok står over norsk lov.

Barnekonvensjonen gir barn særskilt rett til beskyttelse.

På denne måten får mindreårige asylsøkere langt lettere opphold på humanitært grunnlag enn voksne. De har også spesielle krav på omsorg.

— Alder spiller ingen rolle når du søker om asyl. Har du behov for beskyttelse, har du behov for beskyttelse, uavhengig av om du er 14, 30 eller 75 år, sier informasjonssjef i UDI, Geir Løndal.

I et brev skrevet til Kommunal- og regionaldepartementet skriver UDI at en rekke av barna som kommer til landet ikke har behov for beskyttelse, men søker «et bedre liv» og at de er voksne nok til å klare seg selv.

- Mistenkeliggjør barna

— Vi kommer til aktivt å jobbe for å oppspore omsorgspersoner i landet asylsøkeren kommer fra. Spørsmålet blir hva vi gjør om ingen slike personer kan oppspores. Hvis søkeren da er blitt over 18 år, har man ikke lenger det behovet et barn har. Vi mener det blir helt feil å behandle søkeren som et barn når det faktisk er en voksen, sier Løndal.

Bjarne Kristoffersen mener UDI forsøker å gjøre oppgavene sine lettere på bekostning av barns rettigheter.

— I 2002 kom over 50 prosent av enslige mindreårige fra Afghanistan, Irak og Somalia.

UDIs mistenkeliggjøring av barna er hårreisende.

Et klart flertall av de enslige mindreårige har rett til å bli innvilget opphold, men med den nye praksisen forsøker UDI å frata flest mulig de spesielle rettighetene alle barn har, sier Kristoffersen.

Av de 17500 asylsøkerne som kom til Norge i fjor, var 900 enslige mindreårige. Av disse var rundt 80 prosent mellom 16 og 18 år. I februar i år ble alderstesting innført på de mindreårige asylsøkere for å avsløre dem som lyger på alderen.

Undersøker tenner

Undersøkelse av tenner og røntgen av håndledd brukes for å fastslå asylsøkerens eksakte alder. 40 prosent av dem UDI mistenker for å være over 18 år, er blitt avslørt å være det.

Behandlingstiden av mindreåriges søknader er i gjennomsnitt på syv måneder, men enkelte saker har tatt opptil to år å behandle. Kristoffersen mener muligheten for trenering av saker for lettere å utvise mindreårige asylsøkere er til stede med den nye regelen.

Dette avviser Løndal. Nylig fikk UDI nye interne rutiner og har nå som siktemål å få behandlingen av søknadene til mindreårige asylsøkere ned til tre måneder. Tiden som brukes til hver enkelt søknad skal kontrolleres, og søkeren skal ikke lide hvis tiden blir urimelig lang.