Det er ein samla komite som finn grunn til å kritisere både dei to tidlegare direktørane i UDI, eks-statsråd Erna Solberg og dagens ansvarlege statsråd, Bjarne Håkon Hanssen.

Dette gjeld behandlinga av asylsøknadar frå 197 kurdiske irakarar.

Saka skal behandlast i Stortinget i morgon.

Komiteen slår også ned på UDI sin praksis når det gjeld behandling av asylsøkarar med usikker identitet — i strid med departementet sine føringar. Særleg alvorleg var det at denne praksisen heldt fram etter og i strid med opplysningar statsråd Erna Solberg gav i Stortinget 24. november 2004.

SV og Sp skil lag med regjeringspartnar Ap i innstillinga. Dei to partia meiner departementet må dele ansvaret for manglande avklaring av rolleforståing og styringssignal med direktoratet. Dei viser til at det er ulike oppfatningar av kor avklara dei politiske føringane var. Difor burde UDI ha lagt praksisen sin fram for departementet.

Kritikken har ulik valør: Alle fire får kritikk for passivitet.

Nordby får kritikk avdi han gav seg inn på politikkområdet som var politikarane sine einemerke og ikkje informerte departementet. Behandlinga av dei såkalla MUF-sakene blir stempla som «åpenbart i strid med de politiske intensjonene».

Manuela Ramin-Osmundsen blir kritisert fordi ho ikkje straks stansa praksisen etter at ho fekk beskjed om det frå departementet.

Solberg får kritikk for ikkje å ha gjort nok for å etablere ryddige styrings- og kommunikasjonsliner mellom departement og direktorat gjennom fire år som ansvarleg statsråd.

Hanssen får kritikk for at han ikkje i større grad forsikra seg om at rutinane i forholdet mellom departement og direktorat, fungerte godt. Denne påpeikinga kjem på bakgrunn av den erkjenninga ein sat med om tidlegare svikt og sidan det galdt eit sentralt politikkområde som flyktninge- og innvandringspolitikken.

Lengst i kritikken går Frp, med Carl I. Hagen i spissen.

Partiet skuldar Nordby for å ha ei oppfatning som «er i dårlig samsvar med virkeligheten».

Partiet gjekk opprinneleg inn for å stemple Nordby som «klart illojal», men trekte seg på formuleringa under behandlinga i komiteen.

Hagen har vore i hardt ver etter at han reagerte kvasst på at Manuela Ramin-Osmundsen hadde fått direktørstillinga i UDI utan å vere norsk statsborgar. Han reiste tvil om lojaliteten til Noreg for folk som ikkje har norsk statsborgarskap.

Utanriksminister Jonas Gahr Støre meinte utsegnene frå Hagen nærma seg rasisime. Støre stempla Hagen som kunnskapslaus når han gav uttrykk for at han med Grunnlova i hand kunne krevje at direktøren i UDI måtte ha norsk statsborgarskap. Grunnlova slår fast at berre norske statsborgarar kan få embetsstillingar.

Frp søker nå gjennom komiteinnstillinga å rettferdiggjere utspelet frå Hagen.

I innstillinga skriv Frp:

«Disse medlemmer konstaterer at regjeringen ved utenriksministeren ikke anser stillingen som øverste leder for landets utlendingsdirektorat for å være en embetsstilling, og at det er greit hvis de tilsatte i UDI er utenlandske statsborgere. Dette representerer et syn disse medlemmer ikke deler.»

Difor fremjar Frp framlegg om at:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at stillingen som direktør i UDI gjøres til en embetsstilling.»

Frp vil også ha gjennomførd ein regel som seier at «alle saksbehandlere og stillinger i UDI som medfører instruklsjonsmyndighet over saksbehandlere som behandler konkrete søknader om asyl, oppholdstillatelse, familiegjenforening og lignende forbeholdes norske statsborgere».

Partiet vil også knesetje som prinsipp at ved tvil så skal UDI avslå einkvar søknad som gjeld asyl, opphald, familiegjenforening og liknande.

Alle desse framlegga blir avvist av dei øvrige partia.

Fakta

  1. april i år vedtok kontrollkomiteen på Stortinget å innleie sak med bakgrunn i at Utlendingsdirektoratet hadde gjeve eit års opphaldsløyve for 197 nord-irakarar.

Det skjedde etter fleire medieoppslag, spesielt i VG, om at opphaldsløyve var gjeve i strid med politiske direktiv.

Samstundes oppnemnde statsråd Bjarne Håkon Hanssen eit utval som skulle granske saka.

Utvalet la fram innstillinga si 22. mai og kom med flengande kritikk mot UDI.

Saka er nå ferdigbehandla av kontrollkomiteen. Den får som konsekvens at fire personar får kritikk. Men berre for ein av dei fire, Manuela Ramin-Osmundsen, har saka fått tenestlege konsekvensar, i og med at ho måtte gå frå jobben.