UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen og arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen møttes torsdag på statsrådens kontor. I løpet av samtalen valgte Ramin-Osmundsen å be om permisjon.

— Det har jeg akseptert, sier Hanssen.

— Ba du Ramin-Osmundsen om å ta permisjon?

— Vi hadde en samtale, og i løpet av samtalen valgte hun å be om permisjon, svarer Hanssen. Han legger til at det er en «klok og riktig beslutning».

Vil fjerne tvil

Ramin-Osmundsen begrunner permisjonen med at det er viktig å gi granskningskommisjonen arbeidsro, men at hun gleder seg til å starte i jobben på nytt når første del av granskningen er over den 15. mai.

— For å fjerne enhver tvil har jeg bestemt meg for å be om permisjon så lenge første del av granskningen pågår, sier hun.

To fagorganisasjoner i UDI har bedt om en bred granskning av UDI.

Regjeringens granskningskommisjon ble utnevnt etter konsultasjoner med opposisjonen på Stortinget. Fremskrittspartiet var alene om å motsette seg løsningen, og ville at Stortinget skulle stå for granskningen.

Kommisjonen består av jussprofessor Hans Petter Graver, sorenskriver Bjørn Solbakken og seniorrådgiver i Statskonsult, Inger Johanne Sundby

Brudd på instruks

Den første delen av granskningen skal belyse UDIs håndtering av innvilget arbeidstillatelse for 182 irakiske kurdere. Tillatelsen ble gitt med hjemmel i utlendingslovens paragraf 8, 2. ledd, det vil si humanitære grunner eller sterke menneskelige hensyn.

Tillatelsene ble gitt i strid med en gjeldende instruks fra den daværende ansvarlige statsråden, Erna Solberg (H). Instruksen ble ikke endret da regjeringen Stoltenberg tok over makten. Granskningen skal også se på UDIs plikt til å informere departementet, den såkalte varslingsplikten. Det inkluderer all korrespondanse og kontakt mellom UDI og departementene i saken.

Et sentralt spørsmål er hvorfor praksisen ikke ble endret av UDI eller stoppet av departementet og Hanssen da de ble informert om den i januar i år.

Den andre delen av granskningen skal belyse ansvarsforhold og forankring av praksis i UDI. Rapport om denne granskningen skal være ferdig 11. juni.

— Det er en stram tidsfrist, men vi har satt denne datoen for at Stortinget skal kunne behandle rapporten før sommerferien, sier Hanssen.

Sier han ikke ble varslet

Bjarne Håkon Hanssen oversendte i går også svar på flere spørsmål Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har stilt. Her fastholder Hanssen at UDI ikke har varslet departementet om praksisendringen som førte til at kurderne fikk arbeidstillatelse. Han avviser at et brev, som daværende UDI-direktør Trond G. Nordby sendte til Hanssen 20.oktober, kunne forstås som et varsel om at UDI var i ferd med å endre praksis.

Det er sannsynlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil åpne en sak og gjennomføre høringer.

Hanssen opplyste også at kurdernes endelige skjebne vil bli avgjort av regjeringen etter påske. Han har flere ganger understreket at det er uenighet internt i regjeringen om hvordan de irakiske kurderne skal behandles. Grovt sett ønsker Sp og SV en mer liberal praksis enn Ap.

I går politianmeldte Frp den avgåtte UDI-direktøren, Trond G. Nordby for grov uforstand i tjenesten.