Tilsynet har sendt varsel til UD om ny inspeksjon. Det skjer eitt år etter den første inspeksjonen som avdekte/avdekt kritikkverdige forhold og enda med fleire alvorlege pålegg.

Mobbekultur i UD

Eitt pålegg gjekk ut på at det skulle gjennomførast ei omfattande arbeidsmiljøkartlegging for å finne ut korleis dei tilsette oppfattar arbeidsmiljøet.

Eitt anna pålegg gjekk ut på å lage handlingsplanar for betring av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøundersøkinga avdekte/avdekt at UD slit med eit omfattande mobbeproblem. Tilsynet påla difor UD å lage ein handlingsplan for å få bukt med mobbekulturen.

Tilsynet er ikkje nøgd med måten UD har fylgt opp pålegga på. Tilsynet krev nå tilgang til alt materiale i saka. Det gjeld mellom anna dei avdelings— og seksjonsvise handlingsplanane for betre arbeidsmiljø som vart utarbeidd etter pålegg frå Arbeidstilsynet. Desse planane har UD hittil ikkje villa oversende til Arbeidstilsynet.

UD har nå fått fleire påpakningar for ikkje å ha fylgt pålegga på ein måte Arbeidstilsynet er nøgd med. Det gjeld mellom anna formkrava. Det er eit krav om at UD må dokumentere korleis vernetenesta har vore med og innverka på prosessen med oppfølging av pålegga.

Overraska over UD

Dette kravet er gong på gong skriftleg påpeika av Arbeidstilsynet overfor UD.

— Vi er noko overraska, og det er uvanleg, at ein offentleg instans som dette, ikkje fylgjer krava som er stilt. Krava har vore tydelege, seier rådgjevar Inger Olise Skarvøy i Arbeidstilsynet til Bergens Tidende.

For tre veker sidan utforma og oversendte UD eit brev til Arbeidstilsynet som skulle vise at UD har oppfylt krava og pålegga frå tilsynet. På brevet var ført opp namna til ekspedisjonssjef Leidulv Namtvedt i Administrativ avdeling og hovudverneombod Betzy Tunold.

Brevsurr frå UD

Ingen av dei to hadde eigenhendig underteikna brevet. Verre er det at Tunold korkje hadde lese brevet eller blitt gjort kjend med innhaldet.

Brevet var nemleg utforma og sendt medan ho var på tenestereise i USA.

Namtvedt forklarar dette slik overfor Bergens Tidende:

— Vi hadde frist til 15. september med å rapportere til Arbeidstilsynet. Det var viktig å overhalde fristen. Eit utkast til brev vart sendt med opplysning om at brevet ikkje var underteikna. Seinare har vi sendt eit nytt brev som er underteikna men ikkje av hovudverneombodet.

Hovudverneombod Betzy Tunold er forskrekka. Til Bergens Tidende seier ho:

Kunne ikkje ha underteikna

— Eg var ikkje klar over at det hadde gått eit slikt brev med mitt namn under før eg vart kontakta av Bergens Tidende. Eg reknar med at brevet må vere eit utkast. Det endelege brevet er underteikna av andre enn meg. Eg noterer meg at brevet dermed ikkje oppfyller kravet frå Arbeidstilsynet.

— Brevet er identisk med det brevet som er oversendt med ditt namn under. Ville du ha kunna underteikne dette brevet?

  • Nei. Eg ville ikkje kunne underteikne dette brevet. Arbeidstilsynet har kravd at vi skal gjere greie for vernetenesta sin medverknad i utforming av handlingsplan for betring av arbeidsmiljøet. Det gjer ikkje dette brevet. Det inneheld heller ikkje opplysningar om dei få men viktige punkta det framleis er usemje om.
  • Har du formidla dette til Arbeidstilsynet?
  • Eg vil nå på oppfordring frå Arbeidstilsynet gjere greie for korleis eg ser saka. Det er leit at handlingsplanen for arbeidsmiljø, som skulle ha vore ferdig ved førre årsskifte, ennå ikkje er på plass. Hadde denne saka vore høgare prioritert, ville UD utan problem ha makta å ekspedere saka til Arbeidstilsynet med alle krav oppfylt, seier Betzy Tunold.

Arbeidstilsynet gjennomførde i oktober i fjor inspeksjon i Utanriksdepartementet. Inspeksjonsrapporten avdekte/avdekt omfattande kritikk og manglar ved arbeidsmiljøet.

I desember i fjor fekk UD diverse pålegg for å betre arbeidsmiljøet.

Ei kartlegging av arbeidsmiljøet avdekte/avdekt at UD slit med ein alvorleg mobbekultur.

Utvalet som granska UD si handtering av Tsunami-katastrofen avdekte/avdekt også kritikkverdige forhold i UD.

UD har måtta be om å få utsett tidsfristane for fleire av pålegga frå Arbeidstilsynet.

Tilsynet er ikkje ferdig med saka. Nå kjem tilsynet på ny inspeksjon.