VIDAR YSTAD

Oslo

Då Bergens Tidende bad om å få søkjarlista til den høgste og ledige embetsstillinga i departementet nekta leiinga. Dermed var UD i ferd med å bryta med det prinsippet Statsministerens kontor knesette i 2001 etter å ha fått påtale frå Stortinget sin ombodsmann for forvaltninga, Sivilombodsmannen.

— Det har ikkje gått ut nokon instruks frå Statsministerens kontor, men departementa er klar over den nye praksisen vår, opplyser informasjonssjef Øivind Østang ved Statsministerens kontor til Bergens Tidende. Han legg til at det er departementa sitt ansvar å praktisera lova.

- Obstruksjon

— Dersom UD hadde stått fast på å nekte innsyn, kunne det ikkje karakteriserast som anna enn rein obstruksjon, på bakgrunn av kva som er fastslege som prinsipp i slike saker.

Det seier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening til Bergens Tidende. Han er ein av dei fremste ekspertane på offentleglova.

Stillinga som toppbyråkrat i UD vart ulyst internt 18. februar med søknadsfrist 11. mars. Det melde seg to søkjarar.

Pressetalskvinne Anne Lene Sandsten i UD vedgår overfor Bergens Tidende at UD i prinsippet ikkje kan nekte å gje innsyn i søkjarlista sjølv om stillinga berre er utlyst internt.

Men sidan begge dei to søkjarane, ifylgje Sandsten, ynskte å vere anonyme, ville departementet først ikkje opplyse kven dei var.

— UD minst av alle, kan nekte å opplyse om kven som har søkt ei slik stilling. Med dei avgjerdene vi har fått frå fleire instansar i slike saker, er det heilt klart at ein ikkje kan nekte å gje innsyn i søkjarlista på ei stilling på dette nivået, seier Øy.

Kuvending etter BT-klage

I 2001 klaga Bergens Tidende Statsministerens kontor inn for Sivilombodsmannen etter å ha fått avslag på krav om innsyn i søkjarlista til stillinga som departementsråd ved kontoret. Stillinga vart sidan omdøypt til «regjeringsråd».

Statsministerens kontor fekk klar kritikk frå ombodsmannen, og det endte med at kontoret tok eit klart nytt standpunkt: Praksisen skulle endrast.

Eit lite paradoks i UD-saka, er at det var Bjørn Grydeland, som på sin siste arbeidsdag som departementsråd ved Statsministerens kontor i 2001, som argumenterte overfor Sivilombodsmannen, for kvifor det var naudsynt å hemmeleghalde søkjarlista.

Grydeland var då utnemnd og skulle tiltre som ny norsk EU-ambassadør i Brussel. Grydeland er nå for lengst utpeika som mannen som skal ha jobben som ny utanriksråd, etter den mektige og omstridde Bjarne Lindstrøm som er på veg til ambassadør-jobben i London.