Nærare eitt tusen planovergangar er fjerna frå det norske jernbanenettet dei siste åra, men framleis er det 4265 att, viser oppteljinga ved årsskiftet.

I løpet av dette året skal enda fleire planovergangar stengast. På Jernbaneverket sitt 2006-budsjett står 37 millionar kroner til rådvelde. Likevel vil det gå mange år før toga er garantert fri bane.

Vanskelegast er det å få bukt med alle dei private planovergangane. Grunneigarar og andre har frå jernbanelina vart bygt hatt rett til å kryssa sporet for å koma fram.

Jernbaneverket har no teke i bruk eit nytt og meir iaugefallande varselskilt på private overgangar. Det er gult, som jernbaneskilt flest, er større enn det gamle, og har den gamle Andreaskrossen innteikna på sjølve skiltet. På strekningar med elektrisk drift kan det supplerast med eit underskilt om livsfaren med å koma nær leidningane.

Der offentleg veg kryssar jernbanen, er skiltbruken i samsvar med vegtrafikklova.

KLARARE ÅTVARING: Nye skilt gir klarare varsel om fare ved usikra private planovergangar på jernbanen. Biletet er teke på Randsfjordbanen rett sør for Vikersund. Toget tilhøyrer Hector Rails som køyrer papir frå Norske Skog Follum. FOTO: NJÅL SVINGHEIM, JERNBANEVERKET