Statsadvokat Terje Nybøe bekrefter at Høyesterett sier ja til å behandle anken i tvangsekteskapssaken.

— Det er viktig å få satt en standard i slike saker. Ikke minst av hensyn til det vi antar er store mørketall. Saken er prinsipiell, og det finnes ikke praksis fra Høyesterett på området, sier Nybøe til Drammens Tidende.

Begge anket Saken ble første gang behandlet i Drammen Tingrett i mai i år. Der ble faren og halvbroren til den da 17 år gamle jenten fra Drammen dømt til henholdsvis ti og åtte måneders fengsel for brudd på straffelovens paragraf 222, annet ledd.

Fire måneder senere kom saken opp på nytt i Borgarting lagmannsrett. Her ble dommen skjerpet til ett år og ni måneders fengsel for faren, og ett år og fem måneders fengsel for broren - altså mer enn en dobling av straffene fra tingretten.

Likevel var dommene i lagmannsretten mildere enn aktors påstand om tre års fengsel for begge de domfelte.

Både aktor og forsvarere anket straffeutmålingen videre til Høyesterett. De domfelte har også anket selve lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

Lovendring Saken er den første som kommer opp for norske rettsinstanser etter endringen av straffelovens bestemmelser om tvangsekteskap.

— Derfor er det viktig at Høyesterett tar stilling til straffenivået. Saken har stor betydning utenfor den foreliggende sak, understreker Nybøe, som er påtaleansvarlig i saken.

Sakkyndig i begge rettsinstanser, professor i sosialantropologi, Unni Wikan, har tidligere uttalt at saken vil vekke oppsikt langt utenfor landets grenser.

— En fellende dom vil bli lagt merke til og være en vekker for rettsapparatet i mange europeiske land.

Saken er ennå ikke berammet, men vil trolig komme opp i løpet av 2006.