Eit formidabelt årleg underskot på norsk jernbanedrift blir enda større når utbygginga av eit tog-radiosystem GSM-R kjem i gang i haust, om ikkje billettprisane skal aukast kraftig.

Jernbaneverket vurderer no om ledig kapasitet på det nye GSM-R-systemet kan leigast bort til kommersielle mobiloperatørar. For å få lov til dette, trengst godkjenning frå Stortinget, og ein proposisjon er venta frå Samferdsledepartementet.

Åsta-ulykka har aktualisert fornyinga av kommunikasjonssystema for jernbanen. Jernbanetilsynet har i utgangspunktet kravt togradio på alle jernbanestrekningar, men Jernbaneverket har fått dispensasjon fram til 1. januar 2004. Sjølv om utbygginga kjem i gang i haust, blir heile jernbanenettet neppe dekka før i ein gong i 2005. Radiolause strekningar som Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen står fremst i køen.

For å dekka Noregs 4000 kilometer lange jernbaneline, med om lag 1000 tunnelar, trengst rundt 600 basestasjonar. Kvar med ei 30-45 meter høg mast og ei teknikkbu plassert i nærleiken av sporet.

GSM-R skal fungera i heile Europa. Tyskland og Sverige er komne lengst i utbygginga. Systemet gir ei rekke tilleggstenester utover dagens togradio, til dømes automatisk togkontroll, billettsal om bord, tilgang til internett og betalings-tv.