HANS K. MJELVA

— Det første eg føler er eit djupt vonbrot. Det gjeld alle saman her, seier klubbleiar Terje Skjold på REMA 1000 Distribusjon i Bergen.

Ifrå lageret i Kanalveien går det ein jamn straum med store trailerar ut for å fylle tomme butikkhyller. Men sjåførane og plukkarane er ikkje glad for at fem vekers streik enda utan at dei fekk gjennomslag for hovudkravet - eit eige tarifftillegg for fagorganiserte.

Skjold er slett ikkje sikker på om han vil stemme for forhandlingsresultatet, når det skal ut til uravstemning om 2-3 veker.

— Eg må gå inn i tenkeboksen. Spørsmålet er om vi ønskjer ein ny streik eller ikkje. Eg må berre seie at eg har ikkje bestemt meg enno, seier Skjold.

Medan dei ikkje fekk gjennom hovudkravet, fekk transportarbeidarane eit rimeleg godt økonomisk oppgjer. Dei fleste medlemmen vil få fire kroner meir i timen. Stemmer dei nei risikerer transportarbeidarane å få mindre.

- Dei får rista det av seg

— Det er klart ein blir litt skuffa når ein ikkje får gjennomslag, men eg trur at når dei får rista det av seg vil dei sjå at vi har vunne ein viktig delsiger, seier leiar Torbjørn Reigstad i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Han trur difor sjåførane vil stemme ja til forhandlingsresultatet, når dette skal ut på uravrøysting. Resultatet her skal vere klart 15. juni.

— Ja, eg trur dette blir vedteke når folk får fordøydd det, seier han.

Transportarbeidarane har ikkje fått gjennom kravet dei streika for - eit eige lønstillegg for fagorganiserte. I staden skal pengane gå til fagforeiningsarbeid, der målet er å få organisert dei såkalla «gratispassasjerane».

- Viktig delsiger

Reigstad meiner dei likevel har vunne ein viktig siger ved at dei har fått sett «gratispassasjerane» på dagsorden. Uorganiserte som får dei same godene som organiserte betalar kontingent for å kjempe fram, irriterer dei fagorganiserte. LO peika då òg ut dette som ei av hovudsakene i årets lønsoppgjer.

Måten kampen skal førast på er likevel ikkje avklart. Kravet om eit eige lønstillegg for fagorganiserte er omstridt i LO, og fleire forbundsleiarar fortalde NRK midt under streiken at dei ikkje støtta kravet.

Det skapte reaksjonar, og vil, som Kjell Sørensen i Fellesforbundet fortalde i gårsdagens BT, truleg føre til ein solid oppvask i LO etter lønsoppgjeret er over.

Det store biletet

I går var ein representant frå Norsk Transportarbeiderforbund i Kanalveien og gav medlemmene det store biletet. Streiken blir sett som ein del av forsvaret mot trugsmålet frå dei nye EU-landa i Aust-Europa.

— Vi har hatt samtalar med ein frå foreininga i dag, slik at «gutta» forstår at dette ikkje er eit nederlag men eit viktig steg på vegen for å demme opp for arbeidsinnvandringa, seier Skjold.

— Men det var vel ikkje det kravet om eige lønstillegg for fagorganiserte handla om?

— Jau, det var ein del av det heile, seier Skjold, og teiknar opp biletet av arbeidsdelinga mellom dei ulike LO-forbunda denne våren:

Dei tok kravet om tarifftillegg, som skal få opp organisasjonsgraden. Fellesforbundet tok kravet om tenestepensjon, som skal hindre utanlandske selskap å etablere seg i Norge med dårlegare vilkår enn norske. Og bryggeriarbeidarane køyrde fram krav om kontroll med innleige og utleige av arbeidskraft. Mellom anna.

I TENKEBOKSEN: Klubbleiar Terje Skjold på REMA 1000 Distribusjon i Bergen er ikkje sikker på at han vil røyste ja når resultatet av den fem veker lange transportstreiken går ut på utavrøysting i byrjinga av juni.<p/>FOTO: KNUT STRAND