Jeg kan ikke se noe galt i dette, sier sorenskriver Stein Husby til BT.

I et fem sider langt klagebrev til sin «sjef», Domstoladministrasjonen i Trondheim, skrev han følgende:

Journalist Lars Sigurd Sunnanå i NRK vil «... nå ønske et intervju med Domstoladministrasjonens ledelse om dennes (...) misforståtte negative holdning.»

— Uheldig for tilliten

Saken begynte i desember i fjor. Husby fikk tilbud om å lede den eksterne granskningen av Det norske Redningsselskap etter ett år med uro og påstander om dårlig økonomiforvaltning.

For å få det formelle i orden, sendte Husby en kort, håndskrevet søknad til Domstoladministrasjonen (DA).

Like før nyttår vedtok imidlertid DA at Husby ikke kunne ta det profilerte, prestisjefylte og godt betalte oppdraget.

Begrunnelsen var blant annet at Husby ville måtte ta stilling til om det er begått straffbare forhold. Altså forhold som senere kunne ende opp i domstolen. DA mente det ville være uheldig for tilliten til domstolene og dommerne hvis en domstol senere skulle overprøve kommisjonens vurdering og kanskje komme til et annet resultat.

DA mente også at den sterke fokuseringen på lederen er vanskelig å forene med dommernes uavhengighet. De var også skeptisk til at dette var en privat, og ikke en offentlig gransking.

I brevet fra DA står det også at avgjørelsen ikke kan påklages.

- Godt støttet av Sunnanå

— Vedtaket var overraskende, sier Husby, som slett ikke tok et nei for et nei. I klagen viste han til en rekke andre kommisjoner og nemnder dommere har deltatt i, fra Kings Bay-saken for over 40 år siden og frem til våre dager.

Han skriver også at Redningsselskapet på mange måter må anses å være et offentlig selskap.

I tillegg kommer han med påstander om Lars Sigurd Sunnanå, som dekket konfliktene i Redningsselskapet for NRK.

Husby hevder at Sunnanå «under hånden» var en «pådriver» for å få en uhildet gransking, og at reporteren nok ville be om et intervju hvis avslaget ble opprettholdt.

På slutten av brevet skriver han også at enda et avslag fra DA vil føre til en «...diskusjon om sakens prinsipielle side - godt støttet av NRKs Lars Sigurd Sunnanå.»

Kuvending «under tvil»

— Hvorfor nevnte du Sunnanå i klagen?

— Jeg synes det var relevant.

— Hvorfor?

— Fordi Domstoladministrasjonen ikke skulle bringe seg selv i en slik situasjon at de dummet seg ut.

— Noen vil tolke dette som en trussel. Hva er din kommentar til det?

— Nei, det er bare tull. og jeg er litt forundret over denne vinklingen.

Husby sier at han aldri har snakket med Sunnanå om brevet.

— Hvor har du dette om Sunnanå fra da?

— Fra internt i Redningsselskapet.

Etter å ha vurdert Husbys omfangsrike klage, gjorde DA kuvending. «Under tvil».

Hovedbegrunnelsen var at mandatet var endret på vesentlige punkt. (Endringene ble for øvrig vedtatt av Redningsselskapet to dager etter DAs avslag.) Blant annet var vurdering av straffbare handlinger borte. DA mente nå også at Redningsselskapet ikke er helt privat likevel, siden organisasjonen ivaretar oppgaver som «etter manges oppfatning burde være et offentlig anliggende».

Dermed kunne Husby ta plass i lederstolen for et av de mest profilerte granskingsoppdrag i Norge i dette tiåret.

PER LØCHEN