I sommer skrev BT om huseierne som bodde på festetomter på Renen og Søre Renen. De hadde etter at den nye tomtefesteloven trådde i kraft fått en leieøkning fra cirka 500 koner til 7000 kroner i året. De nektet å betale den nye leien, og 56 av dem engasjerte advokat.

Grunneierne Turid Natland og Linda Beate Igelkjøn har også engasjert advokat, uten at det har ført partene nærmere hverandre.

Partene strides både om tomteleien kan økes fra 2002 eller om den først kan økes fra 2004, og om hvor mye den kan øke.

Loven sier at maksimumsleien for ett mål er 9000 kroner. På Renen er det enkelte som har garasje på en egen festetomt, og som dermed har to kontrakter. Grunneiernes advokat Øystein Johannesen mener det er et spørsmål om grunneier kan kreve en egen leie for dette, slik at lovens maksimum i dette tilfelle blir 18.000 kroner.

Håper på løsning

I et brev til huseiernes advokat R. Morten Børslid skriver Johannesen:

«Vi vil herved meddele at dersom den oppregulerte avgift ikke innbetales, vil vi på vegne av bortfester regulere og kreve inn festeavgiften også for de øvrige kontrakter som foreligger. Ved en eventuell rettslig avgjørelse vil det kreves festeavgift i henhold til lovens øvre grense for samtlige tomter og kontrakter».

— Er dette å forstå som et ris bak speilet?

— Ja, men jeg håper vi kan komme frem til en minnelig løsning, siden grunneier ikke har skrudd leien opp til lovens maksimum, sier advokat Øystein Johannesen.

Men minnelig løsning har ikke Marit Brendbekken stor tro på. Hun sitter i en komité som huseierne på Renen har opprettet for å kjempe mot økningen i tomteleien.

— Jeg tviler på det slik situasjonen er nå. Vi har bedt om en dialog for å unngå rettslig avgjørelse. Men motparten signaliserer jo ikke vilje til dialog ved å true oss med ytterligere økning hvis vi ikke betaler, sier Brendbekken.

- Underlig

Hun synes likevel det er positivt at Johannesen nå sier han ønsker dialog. Hvis ikke dialogen fører frem, ønsker komiteen et rettslig skjønn på hva festeavgiften skal være, samt pris ved eventuell innløsning.

— Vi er villige til å kjøre saken helt ut. Vi gir ikke etter for motparten nå, sier hun.

— Hva synes du om trusselen om høyere leie?

— Jeg synes det er en underlig fremgangsmåte å bruke trusler når man er i en slik tvist, sier hun.

I tillegg til trusselen om avgiftsøkning, avsluttes brevet fra advokat Johannesen slik:

«Før bortfester tar stilling til spørsmål om eventuell innløsning, må forfalt oppregulert festeavgift betales».

«BETALT ALT» - Det er tomtefesterne som har betalt utbyggingen her. Grunneierne har ikke betalt to øre, sier Tormod Moland (78). Han var førstemann som bosatte seg på Renen.<p/>HELGE SUNDE