— Det finnes gode alternativer til bruk av de giftige kopperstoffene. Ved å varsle oppdretterne allerede nå, får de god tid på seg til å legge om til mer miljøvennlig bekjempelse av groe, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

Spørreundersøkelse

Forbundet sender i disse dager ut et spørreskjema til samtlige oppdrettere i landet. I vestlandsfylkene mottar 143 oppdrettere brev fra forbundet. Målsettingen er å få avviklet bruken av kopper innen ett til to år.

— Dersom de ikke legger om driften risikerer de boikottaksjoner eller andre aksjoner, sier Oddekalv.

Ifølge Miljøvernforbundet er kopper skadelig både for dyr og mennesker. Det er lite nedbrytbart, og påfører vannlevende dyr skader, særlig i de tidligste livsfasene. Også oppdrettsfisk blir påvirket ved at de får redusert vekst og problemer med reproduksjon.

EU-tiltak

I Norge ble det i 1996 brukt 218 tonn kopper i antibegroingsmidler. Ifølge nettsiden Miljøstatus i Norge, som utarbeides av SFT, heter det at bruk av kopper til notimpregnering skal stabiliseres på 1996-nivået.

Miljøvernforbundet sier målsettingen er i strid med Nordsjøavtalen som Norge har forpliktet seg til å følge.

— Fra 1985 til 1995 skulle utslippet reduseres med 50 prosent. I stedet har utslippet økt fra 46 tonn i 1995 til 208 tonn i 1995. Denne utviklingen er i strid med det som sto i avtalen, og bør stoppes umiddelbart, sier Oddekalv.

Han sier EU har satt i gang arbeid med å bringe til veie informasjon om hva som er den beste tilgjengelige teknikken for å begrense forurensningen.

— I forslaget til forskrifter er det nevnt virkemidler for å redusere bruken av kopper blant annet ved miljøavgifter og regulering av verksteder som produserer nøter.

Gode alternativer

— Oppdrettere som har tatt i bruk alternative løsninger bekrefter at de årlige driftskostnadene på en merd på 25 ganger 25 meter reduseres med 50.000 kroner i året, sier Oddekalv.

Blant alternativene er bruk av to nøter –der én alltid er til tørk, spyling av nøtene eller manuell rensing av disse ved bruk av dykkere.

— En undersøkelse gjort i 1999 av KPMG viser at oppdretteres som bruker miljøvennlige metoder mente disse reduserte rømningsfaren ved at nøtene ble hyppigere sjekket. Ved å skifte nøtene ved lavere grad av begroing kunne flere anlegg rapportere om bedre tilvekst, bedre fôrutnytting og økt fisketrivsel, sier Oddekalv.