-De fire tiltaltes forklaringer vil framstå som det aller, aller mest sentrale beviset. Derfor har det avgjørende betydning å bli best mulig kjent med disse menneskene, sa han.

Sulland vil bruke psykologiprofessor Gisli Gudjonsson som vitne, selv om retten har avskåret professoren fra å trekke konklusjoner om bestemte personers troverdighet.

Gudjonsson har gjennomført psykologiske tester av Per og Veronica Orderud, og "blitt kjent med dem", som Sulland sa det. Sulland beklaget at de medtiltaltes forsvarere ikke gikk med på at Gudjonsson skulle være sakkyndig og vurdere alle de fire tiltalte.

På spørsmål fra førstelagmann Odd Jarl Pedersen sa Sulland at han akter å be Gudjonsson om å legge fram resultater fra testene, i den grad de ikke berører bestemte personers troverdighet.

Troverdigheten er ett av fem hovedtemaer Sulland trakk fram i sitt foredrag, og som skal hjelpe juryen å ta stilling til skyldspørsmålet.

Det andre er hva som skjedde i pinsen 1999, hvilken situasjon Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland var i da deres politiforklaringer ble gitt, hva som skjedde lille julaften i 1998, og om det er sammenheng mellom drapene, gårdstvisten og attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust.

Sulland kom inn på en rekke spørsmål han søker å få avklart i forhold til disse temaene.

ANKESAKEN ER STARTET: Ankebehandlingen i Orderud-saken startet i Eidsivating lagmannsrett i dag. Her tiltalte Veronica Orderud ( til høyre) med sin medforsvarer Hedi Ysen. Foto: SCANPIX