Knut Røed har en doktorgrad i sosialøkonomi, og er ansatt ved forskningsinstituttet Frischsenteret i Oslo. På oppdrag fra BT har han gått gjennom de 18 forslagene fra LO, YS, Akademikerne og Unio, pluss de 4 forslagene som NHO har fremmet for å redusere sykefraværet. Han har vurdert hvorvidt forslagene vil kunne redusere sykefraværet, og om de vil bidra til å redusere statens utgifter.

– Mange av forslagene høres ut som erklæringer fra partene om hvordan de mener at arbeidslivet burde fungere – uten at det vil ha noen effekt, sier Røed.

Samtidig påpeker han at målet om lavt sykefravær vanskelig lar seg kombinere med målsettingen om at flest mulig skal delta i arbeidslivet.

– Hvis man blir altfor opptatt av sykefraværet, kan det bidra til å presse enkelte grupper ut av arbeidslivet, for eksempel eldre arbeidstakere eller folk med spesielle helseproblemer.

Tror på gradert sykmelding

Her er de konkrete forslagene seniorforskeren tror kan ha effekt:

n LOs forslag om at økt bruk av gr a dert sykmelding..

Røeds kommentar: – Dette tror jeg vil kunne føre til redusert sykefravær. Det økonomiske innsparingspotensialet i et slikt forslag er vanskeligere å se.

n LOs forslag om at sykmeldte må komme tidligere i gang med attføring. NHO har fremmet et tilsvarende forslag.

Røeds kommentar: – Dette er en veldig god idé. De som har behov for et slikt tiltak, vil komme raskere i gang med attføringsprosessen. Men hvilke økonomiske besparelser som ligger i dette, er umulig å si. Dersom attføringstiltak iverksettes raskere, risikerer man nemlig samtidig å attføre flere enn de som virkelig trenger det. Først må man altså vurdere hvem som kan klare seg på egen hånd. Men dette er helt sikkert et område hvor ting kan gjøres bedre enn i dag.

n NHOs forsalg om delvis friskme l ding etter 6 uker. NHO har selv regnet ut at totalbesparelsen på dette forslaget alene vil beløpe seg til 1 milliard kroner.

Røeds kommentar: – Dette forslaget kan føre til lavere sykefravær. Men jeg kan ikke bekrefte at dette vil gi en innsparing på 1 milliard. Det blir ren gjetning.

– Ikke mulig

Her er noen av forslagene Røed mener vitner om «gode intensjoner», men som det ikke er mulig å måle effekten av:

n Krav om grundig gjennomgang av regelverk og empiri om sykmeldingssituasjonen.

n Krav om at det må tilrettelegges bedre for at den sykemeldte, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell kan møtes.

n Krav om tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant arbeidstakere.

n Krav om at arbeidstilsynet må ha kompetanse og ressurser til å gå inn i virksomheter som har høyt sykefravær.

n Krav om at HMS-arbeidet må intensiveres i offentlig sektor.

Høybråten positiv

Bjarne Håkon Hanssens forgjenger som arbeidsminister, KrF-leder Dagfinn Høybråten, er positiv til forslagene fra LO, YS, Akademikerne og Unio.

«Arbeidstakerorganisasjonenes forslag til tiltak for å få ned sykefraværet er konstruktive og konkrete,» skriver Høybråten på KrFs hjemmesider. «Men organisasjonene har også forslag som isolert sett vil øke det offentliges driftsutgifter. Slik sett er man langt unna regjeringens innsparingskrav på 2,5 milliarder kroner med denne tiltakspakken», skriver Høybråten.