Alt tyder på at de lovende havområdene utenfor Lofoten og nordover vil åpnes for oljevirksomhet etter at forvaltningsplanen er lagt fram i første halvdel av dette året, mente direktør for Næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, på en pressekonferanse i NHO mandag.

Overfor NTB gir Brubakk uttrykk for at han ikke tror forvaltningsplanen vil innebære oljeutbyggingsfrie soner utenfor Nord-Norge.

Brubakk mener det må stilles strenge miljøkrav til olje— og gassvirksomhet i nord, men det bør allerede nå gis grønt lys for utvinning av drivverdige forekomster fordi det tar 10-15 år fra klarsignaler gis til produksjon kan starte.

NHO mener at stat og næringsliv bør gå sammen om en storstilt satsing, og dessuten samarbeide med Russland, for å utnytte olje- og gassforekomstene som finnes og kan finnes i Barentshavet og utenfor kysten av Nord-Norge. På NHOs årskonferanse om kort tid vil det bli lagt fram et 28-punkts forslag for olje- og gass-satsing i nord.

– Vi vil få økt verdiskapning i hele landet ved å satse på utbygging i nord, sier Brubakk.

Miljøprotester

NHOs forslag et helt i utakt med miljøorganisasjonene, som mener det må opprettes olje- og gassfrie soner i havet utenfor Nord-Norge av hensyn til fiskebestander og bestander av sjøfugl. Men forslaget støter også mot regjeringspartienes partiprogrammer. SV er for eksempel mot petroleumsvirksomhet i Barentshavet og ønsker petroleumsfrie soner utenfor Lofoten. Senterpartiet mener at de mest sårbare områdene i Barentshavet må sikres som petroleumsfrie soner. Arbeiderpartiet vil med utgangspunkt i forvaltningsplanen vurdere hvilke områder som skal åpnes og hvilke som skal stenges for oljevirksomhet.

Det NHO håper på, er at oljeeventyret i Nordsjøen skal gjenta seg i havområdene utenfor Nord-Norge. Skal suksessen gjenta seg, er første betingelse at det finnes større mengder olje i havet utenfor landsdelen. Den geologiske ekspertisen mener at en tredel av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel finnes fra Lofoten og nordover inn i Barentshavet.

Samarbeid

Utbyggingen i nord må skje i samarbeid med fiskeriene og med et sterkt statlig engasjement på flere plan. Det er viktig å finne gode samarbeidsløsninger også med Russland som Norge fremdeles har uløste havrettighetsspørsmål i forhold til. Forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland må styrkes, og kompetansemiljøene ved høyskolene i Bodø og Narvik og ved universitetet i Tromsø må styrkes og videreutvikles, mener man i NHO.

Direktør Kjell Roland i Econ Management mener norske leverandørbedrifter med sine mer miljøvennlige løsninger, må komme inn og bli så sentral i olje- og gassutbyggingen i nord, at Norge kan sette den tekniske standarden for virksomheten utenfor Nord-Norge. Hvis ikke Norge kan tilby løsninger, vil russerne bruke en annen og mindre miljøvennlig teknologi, mener han.