Roy Hilmar Svendsen

Tirsdag starter Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandlingen av Tengs-saken. Den tidligere drapstiltalte fetteren mener det er et brudd på elementære menneskerettigheter at Gulating lagmannsrett har dømt ham til å betale erstatning for et drap han er frifunnet for.

Hvis domstolen er enig, kan den nullstille den historiske dommen fra 1998, hvor fetteren ble frifunnet for drap, men ble i samme dom samtidig dømt til å betale en erstatning til Birgitte Tengs' foreldre på 100.000 kroner.

— Har en sterk sak

Fetterens advokater, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, tror begge at domstolen vil gi fetteren medhold.

— Det er jo domstolen som avgjør, men jeg er veldig optimistisk. Vi har en svært sterk sak, og domstolen får også høre om andre saker som alle illustrerer problemene i den norske lovgivningen, sier Klomsæt til Bergens Tidende.

Menneskerettighetsdomstolen skal tirsdag også vurdere tre andre saker fra Norge, hvorav en er nesten identisk med dilemmaet i Birgitte-saken. De to andre, deriblant annet Ulf Hammerns klage i Bjugn-saken, gjelder saker hvor en person er frifunnet og nektet erstatning, fordi de i erstatningssaken ikke klarte å bevise sin egen uskyld.

Felles for alle de fire sakene, er at ingen av de tidligere siktede/tiltalte har klart å overbevise en sivil rett om at de er uskyldige i anklagene som ble rettet mot dem.

Kan oppheve dommen

— Den norske straffeprosessloven harmonerer overhodet ikke med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). I EMKs artikkel 6.2 står det at enhver skal betraktes som uskyldig inntil straffskyld er bevist. I forhold til internasjonal lovgivning på dette området, så er Norge et u-land, utdyper advokat Arvid Sjødin.

Dersom fetteren får aksept for at det foreligger konvensjonsbrudd i dommen, blir dommen opphevet. Den norske straffeprosessloven må dessuten endres. Arvid Sjødin tror et slikt utfall kan føre til et renn av gjenopptakelser i gamle erstatningssaker.

— Loven sier at en kan få gjenopptatt en sak dersom internasjonal lovgivning viser at norsk lov er feil. Det er ikke få saker som har vært rammet av dette. Så det sier seg selv at avgjørelsen i Strasbourg kan få enorme konsekvenser, sier Sjødin.

Advokat Sigurd Klomsæt skal føre Tengs-saken helt alene. Den nå 24 år gamle fetteren blir også med, men stiller kun som observatør. Det er uvisst hvor lang tid domstolen trenger vil bruke på å avsi en kjennelse, men ifølge Klomsæt kan det ta både uker og måneder.

Vurderer endringer

Norske myndigheter har selv innsett at straffeprosessloven ikke holder mål, og har allerede varslet endringer i straffeprosessloven, for å tilpasse den EMK. En odelstingsproposisjon fra mai i år går inn for å oppheve paragraf 444, slik at det ikke lenger kreves at en selv må bevise sin uskyld i erstatningssaker. Proposisjonen har derimot ingen innvendinger mot at en kan ilegges erstatningsansvar for noe en er strafferettslig frifunnet for.

Stortinget vil trolig behandle endringsforslagene allerede i høst, og det er ventet at et flertall i Stortinget vil stille seg bak forslaget.