Oslo (NTB-Svein Kristoffersen): Departementets forslag om at kommunene ikke kan nekte Norsk Tipping å sette ut automater fra årsskiftet, kan komme til å ende med nederlag.

De to minste regjeringspartiene, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er i ferd med å vende seg mot statsråden. Sps stortingsgruppe vil etter alt å dømme bestemme seg på gruppemøtet onsdag, mens SV trolig bare vil diskutere saken på sitt møte og trekke konklusjonene senere.

Tirsdag kom også Giskes partifelle Halvdan Skard på banen. Skard er politisk leder i kommunenes egen organisasjon KS.

Helsepolitiske hensyn

— Helsepolitiske hensyn må veie tyngst når det skal vurderes om spilleautomater skal godkjennes, sier Skard i forkant av møtet for alle landets ordførere onsdag.

KS-lederen varsler at han vil ta opp saken i sin tale på ordførerkonferansen.

— Kommunene fastlegger alkohol- og skjenkepolitikken, derfor må de også kunne bestemme om spilleautomater skal settes ut, hvor de eventuelt skal plasseres og når de skal være tilgjengelige, fortsetter han.

Han mener også at kommunene må ha et tilsvarende tilsynsansvar som de har i alkoholsaker.

Skard er oppmerksom på at mange frivillige organisasjoner kan miste store inntekter dersom automatene forbys, og han mener regjeringen bør vurdere kompensasjon for disse tapene over offentlige budsjetter.

Viktig onsdag

Onsdag kan hele saken avgjøres. Parlamentarisk leder i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa, sier til NTB at stortingsgruppa ganske sikkert vil konkludere.

— Det er tre hensyn vi må ta hensyn til. Sp er for det kommunale selvstyre, Sp er for bekjempelse av spillegalskap og Sp er for at de frivillige organisasjonene skal ha inntekter, men dette er tre hensyn som ikke helt trekker i samme retning, sier hun.

Parlamentarisk leder i SV, Inge Ryan, sier til NTB at stortingsgruppa trenger mer informasjon før den kan trekke noen endelig konklusjon. Saken vil bli drøftet på onsdagens gruppemøte, men uten at det blir fattet noe vedtak.

— Vi har behov for mer informasjon. Vi trenger å jobbe mer med saken før vi trekker konklusjonen, sier Ryan.

Styret i SVs stortingsgruppe sa imidlertid for en tid tilbake at kommunene selv bør få reservere seg mot automatene innenfor sine egne grenser, uten at de risikerer å bli straffet økonomisk ved at tippemidler til idrettsanlegg og aktiviteter forsvinner.

204 av 431

I alt 204 av 431 ordførere har til nå skrevet under på det såkalte ordføreroppropet om at kommunene selv må få bestemme om de vil ha pengeautomater i kommunene.

Fra 1. juli forsvinner dagens 12.400 pengeautomater fra alle nåværende spillesteder, men fra årsskiftet er det meningen de skal erstattes med «snillere» automater fra Norsk Tipping.

De 204 ordførerne som vil ha kommunalt selvstyre på området representerer kommuner med rundt 7.500 automater.