Stortinget vedtok lovbestemmelsen — paragraf 48 a i viltloven - den 11. juni 1993.

Miljøverndepartementet tar nå sikte på at loven skal tre i kraft "innen mars 2003", går det fram av et brev til Statsministerens kontor.

Paragrafen som Miljøverndepartementet - og Direktoratet for naturforvaltning (DN) - hittil har brukt åtte år på å sette i verk, har følgende ordlyd: "Ingen må oppbevare eller omsette fredet vilt eller fredede egg uten at han for det enkelte eksemplar kan godtgjøre at han har nødvendig tillatelse. Kongen kan gjøre unntak for eldre individer av nærmere bestemte arter av fredet vilt og egg som er i privat besittelse før bestemmelsens ikrafttredelse."

Mild korreks

Miljøverndepartementet og flere andre departementer fikk tidligere i år en mild korreks fra Statsministerens kontor fordi lover som Stortinget har vedtatt for lenge siden, ennå ikke var trådt i kraft.

— Det er uheldig dersom det går svært lang tid fra en lov er vedtatt til en tar standpunkt til om loven skal tre i kraft, påpekte Statsministerens kontor.

Dermed ble det antydet at slike lovbestemmelser kanskje like godt kunne oppheves, som ledd i arbeidet med å rydde opp i lovverket.

Vanskelig forskrift

DN har argumentert for å beholde viltlovens paragraf 48 a, til tross for at den etter åtte år ennå ikke har fått noen praktisk betydning. I et brev til Miljøverndepartementet hevdet DN at det er behov for denne bestemmelsen for "å demme opp for faunakrim".

Etter Stortingets lovvedtak i 1993 satte DN i gang arbeid med å lage en forskrift om merking og registrering av vilt. En slik forskrift anses nødvendig før lovbestemmelsen kan tre i kraft. Men DNs forslag til forskrift ble forkastet av Miljøverndepartementet. Departementet ga beskjed om at det av administrative og økonomiske grunner måtte lages "et mer forenklet opplegg". Dermed ble saken lagt på is.

Fremdriftsplan

— Direktoratet for naturforvaltning har nå laget en fremdriftsplan som innebærer at nytt forslag til forskrift skal ut på høring cirka 1. desember 2001, med høringsfrist til 1. april 2002, skriver Miljøverndepartementet i et brev til Statsministerens kontor.

Deretter skal alle høringsuttalelsene oppsummeres og vurderes, og det må lages et forslag til kongelig resolusjon.

— Departementet regner med at ikrafttreden av forskriften, så vel som viltlovens paragraf 48 a, kan skje innen mars 2003, skriver Miljøverndepartementet.