Bergen trenger flere dialyseplasser. Får Haraldsplass diakonale sykehus ti nye plasser kan Haukeland universitetssykehus slippe å holde nattåpent.

— Kapasiteten på dialysebehandling har vært sprengt allerede i flere år, sier seksjonsoverlege Einar Svarstad ved medisinsk avdeling til Bergens Tidende.

Ved dialyseavdelingen på Haukeland, jobbes det nå daglig to skift for å få dekket pasientenes behov for behandling.

— Får vi ikke utvidet kapasiteten ytterligere i løpet av de to første årene, kan det være at vi åpne avdelingen om natten for å få hjulpet alle pasientene som trenger denne livsviktige behandlingen, sier Svarstad.

Økende behov

I fjor ble det gjennomført nesten 11.000 dialysebehandlinger i Helse Bergen. Årlig stiger behovet med ca. 10 prosent. Foruten 20 behandlingsplasser på Haukeland, har også sykehuset på Voss seks dialyseplasser.

Svarstad forklarer at det er en landsomfattende trend at behovet stiger. Årsaken ligger i en kombinasjon av den medisinske og teknologiske utviklingen.

— De siste årene har den teknologiske utviklingen gjort at rensing av blodet ved hjelp av dialyse kan tas i bruk med bedre effekt på stadig flere pasienter. Særlig er effekten av denne behandlingsformen blitt merkbart bedre for pasienter over 65 år, sier Svarstad.

— Kroniske nyresykdommer er dessuten en del av vår tids livstidssykdommer. Blant annet ser vi at nyresvikt forekommer som følgesykdom til typiske livsstilssykdommer som diabetes og overvekt, sier han.

På verdensbasis regner man at dødeligheten som følge av kroniske nyresykdommer vil øke med 17 prosent de nærmeste tiårene. I vestlige land regner man at behandling av kroniske nyresykdommer vil utgjøre 10 prosent av de nasjonale helsebudsjettene.

Dialyse på Haraldsplass

I dag blir alle dialysepasienter i Bergensområdet henvist til Haukeland universitetssykehus. Men arbeidsgruppen som har utredet behovet for fremtidig behandlingskapasitet, ønsker at det også blir etablert et dialysetilbud på Haraldsplass.

— Får vi opprettet 10 behandlingsplasser der innen to år, regner vi at Haraldsplass kan dekke behovet for slik behandling innen sitt eget lokalsykehusområde. Da vil vi ha tilstrekkelig behandlingskapasitet i Bergensområdet i mange år fremover, mener Svarstad.

Det er Helse Vest som skal avgjøre hvordan sykehusene på Vestlandet skal bygge ut dialyseavdelingene.

Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest opplyser at foretaket nå er i ferd med utrede det samlete behovet i regionforetaket. Rapporten blir ferdig i september.

— I denne rapporten vil vi også vurdere hvilke behov vi har for å bygge ut kapasiteten i Bergensområdet, sier hun.

Odd Mehus